Home » Directory » Pages tagged by ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อำนาจของ กสทช.ในการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ภายหลังสิ้นสุดสัญญาฯ

ความเห็นเกี่ยวกับอำนาจของ กสทช. ในการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ๑๘๐๐ MHz ระหว่าง บมจ.กสท. กับ บริษัททรูมูฟ จำกัด และระหว่าง บมจ.กสท. กับ บริษัทดิจิตอลโฟน จำกัด

"กล่าวโดยสรุปผู้ทำความเห็น เห็นว่า กสทช.ไม่มีอำนาจในการออกประกาศตามร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการฯ และเสนอให้แก้ปัญหาโดยเร่งประชาสัมพันธ์และเพิ่มขีดความสามารถในการโอนย้ายผู้ใช้บริการไปยังผู้ให้บริการรายอื่นให้เต็มศักยภาพในระยะเวลาสองเดือนเศษก่อนที่สัญญาสัมปทานคลื่น ๑๘๐๐ MHz ที่เป็นปัญหาอยู่นี้จะสิ้นสุดลง" - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

29 July 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความ กสทช. มาตรการคุ้มครองชั่วคราว สัมปทาน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาญา กฎ

read 2900 ไม่มีความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ