Home » Directory » Pages tagged by เอกสารประวัติศาสตร์

คำพิพากษาคดีหมิ่นฯอดีตกษัตริย์ ผิด ม.๑๑๒

ศาลฎีกาเห็นว่า "ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต้นราชวงศ์ตลอดมาจนกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน ประชาชนในประเทศจึงผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือ บุคคลใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใด ๆ มิได้ ด้วยเหตุนี้การที่กฎหมายมิได้บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์จะต้องครองราชย์อยู่เท่านั้น ผู้กระทำจึงจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ แม้จะกระทำต่ออดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งสวรรคตไปแล้ว ..." 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๗๔/๒๕๕๖ (องค์คณะผู้พิพากษา นายศิริชัย วัฒนโยธิน, นายทวีป ตันสวัสดิ์, นายพศวัจณ์ กนกนาก)


14 November 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์

read 25796 ไม่มีความคิดเห็น

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา"บอยคอต"กกต.โดยอ้างพระราชดำรัสวันที่ ๒๕เม.ย.๒๕๔๙

"ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยโดยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล แต่ในเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวะว่างเว้นรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสงวนรักษาระบอบการปกครองและความสงบสุขของราชอาณาจักรไว้ พระมหากษัตริย์ย่อมทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางศาลได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ดังที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ดังนั้น การปฏิบัติภารกิจของศาลตามที่ได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ" - ความตอนหนึ่งจาก หนังสือด่วนที่สุด โดยประธานศาลฎีกา (นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ) ถึงประธานวุฒิสภา, วันที่ 1 มิถุนายน 2549

16 September 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ เอกสารประวัติศาสตร์ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา พระราชดำรัส

read 4956 ไม่มีความคิดเห็น

สุนทรพจน์หลวงพิบูลสงคราม - การสู้กันของระบอบเก่าและระบอบใหม่

"ผมขอยืนยันว่า ในชั่วชีวิตเรา บางทีลูกเราด้วย จะต้องรบกันไปอีก และแย่งกันในระบอบเก่ากับระบอบใหม่นี้ เพราะเหตุเราจะต้องประสานกัน เราต้องการความสงบสุข เราต้องการสร้างชาติ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ นั้น เราจึงไม่ได้ทำอะไรเลยกับพวกที่เห็นตรงกันข้าม ใครจะไปไหนก็ได้ ทำอะไรก็ได้ เมื่อเปรียบกับในต่างประเทศ ท่านทั้งหลายจะเห็นว่า เราทำมาผิดกันไกล เช่น ฝรั่งเศสปฏิวัติกัน เขาก็ฆ่ากันนับพัน ๆ คน จนถึงกับเอาใส่รถใส่เกวียนไปฆ่ากัน ส่วนเราเปลี่ยนกัน เปลี่ยนทั้งพระมหากษัตริย์ เปลี่ยนทั้งอำนาจอะไรต่ออะไรด้วย เราก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลย มิได้มีการเสียเลือดเนื้อกันเลย และผมว่า ในชีวิตเรา ในชีวิตลูกของเรา พวกรักระบอบเก่าแก้แค้นก็ไม่หมด เพราะว่าเราปล่อยไว้ อย่าว่าแต่การเปลี่ยนระบอบการปกครองและเปลี่ยนพระมหากษัตริย์เลย ขอให้มองดูใกล้ ๆ การเปลี่ยนแต่พระมหากษัตริย์ ตัวอย่าง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เปลี่ยนจากพระเจ้าตากมาแล้ว ฝ่ายพระเจ้าตากเป็นอย่างไร ฝ่ายพระเจ้าตากต้องถูกประหารชีวิตหมด ถึงกระนั้นก็ดี ตอนหลังก็ยังปรากฏว่าจะมีการแย่งกันอีกเล็กน้อย นี่ตัวอย่างที่เราเป็นมาแล้ว ...แต่เราไม่ได้ทำอันตรายใครเกินเหตุ จึงทำให้พะวักพะวนอยู่ แต่ห่วงพวกรักระบอบเก่า ...พวกผมขอให้หมด ปิดฉากพยาบาทกัน แต่พวกตรงข้ามเขาไม่ยอม ก็ไม่ทราบจะทำอย่างไร เขาแสดงทีท่าว่า ต่อให้ถึงลูกหลานเหลนของเราก็ต้องรบกันอยู่นั่นเอง ก็มีปัญหาขึ้นว่า ถ้าเช่นนั้นทำไมจึงไม่แก้เล่า ถ้ามีการแก้ ก็ต้องทำเด็ดขาดอย่างพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงปฏิบัติกับพวกเจ้าตาก ซึ่งได้ผลดีมาแล้ว แต่เราทำไม่ได้ จะไปล่มเรือฆ่ากันอย่างนั้นพ้นสมัย และกลัวบาปด้วย แต่ฆ่า ๑๘ คนเท่านี้ก็พออยู่แล้ว เป็นประวัติการณ์ที่เรายังไม่ลืมเหตุการณ์อันนี้ ถ้าเราจะให้หมดไปจริง ๆ ที่จะให้ระบอบใหม่นี้มั่นคงแล้วจะเป็นอย่างไร ดูอย่างฝรั่งเศสเมื่อครั้งพระเจ้าหลุยที่ ๑๖ นั้น เอาไปประหารกันทีเดียว อีกอย่างหนึ่ง เราจะปราบด้วยวิธีอื่นก็ได้ พวกที่อยู่ในระบอบเก่าไม่เปลี่ยนหัวมาเป็นระบอบใหม่ ก็ให้หนีไปเสียจากเมืองไทย สภาฯ นี้ก็อนุมัติให้รัฐบาลทำได้ ให้ออกกฎหมายว่าพวกนี้ให้ผมริบทรัพย์ แล้วเนรเทศไปให้หมด" - นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

โดยดู ภาคสุนทรพจน์ เรื่อง คำอภิปรายของนายกรัฐมนตรีกล่าวแด่มวลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวแก่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบทฉะเพาะกาล พุทธศักราช ๒๔๘๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๓. ใน ข่าวโฆษณาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ (๒๔๘๓). หน้า ๑๔๖๐ - ๑๔๗๑.

27 June 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์

read 7488 ไม่มีความคิดเห็น

กำเนิดองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญ ๒๔๙๐

"และที่ว่าในหลวงมีพระราชภาระมากทั่วทุกมุม ทุกกระทรวงทะบวงกรม ก็ไม่จริง ในหลวงภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญทรงพระราชอำนาจโดยจำกัด...ท่านทรงปกเกล้าฯ ไม่ได้ทรงปกครอง มีราชการอะไร รัฐมนตรีก็มีความรับผิดชอบเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการอยู่โดยตรงแล้ว แม้จนกระทั่งการใช้พระราชอำนาจยับยั้งกฎหมาย ก็ต้องมีรัฐมนตรีรับสนอง เมื่อเช่นนี้จะมาตั้งที่ปรึกษาอะไรกันอีก ก็รัฐบาลของพระองค์นั่นแหละเป็นที่ปรึกษาอย่างดีที่สุดและใกล้ชิดที่สุดอยู่แล้ว ไม่ควรกำหนดให้เป็นอื่น...บางท่านที่นี่อาจค้นต่อความคิดว่าในหลวงทรงพระเยาว์จนจะมาเขียนรัฐธรรมนูญเลี้ยงในหลวงไม่โต เป็นเด็กอยู่นั่นเอง แต่ตามหลักรัฐธรรมนูญแล้วในหลวงจะต้องโต...ถ้าจะมานั่งเลี้ยงกันไม่โตแล้ว ก็เท่ากับว่าเราขาดคารวะ" :- ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
(รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๖/๒๔๙๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๑. หน้า ๒๖๓.)

27 March 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน เอกสารประวัติศาสตร์ องคมนตรี อภิรัฐมนตรี

read 4471 ไม่มีความคิดเห็น

พระราชวงศ์กล่าวความอันเป็นเสี้ยนหนามแก่ความสงบและคำปฏิญาณตนต่อคณะราษฎร

"...บัดนี้
ความมาปรากฏขึ้นว่า  ได้มีปากเสียงอันเป็นเสี้ยนหนามแก่ความสงบ
เกิดขึ้นในหมู่พระราชวงษ์  ซึ่งถ้าหากจะเพิกเฉยเสียก็เกรงจะเป็น
เชื้อฝอยให้ลุกลามต่อไป  และครั้นคณะราษฎรจะจัดการปราบปรามเสีย
เองก็เกรงจะเป็นที่ขุ่นเคืองพระราชหฤทัย  ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กราบ
บังคมทูลพระกรุณามาให้ทรงทราบ  เพื่อขอได้ทรงช่วยทำความเข้าพระ-
ทัยในหมู่พระบรมวงษานุวงษ์ทั้งหลาย  โดยขออย่าให้ปากเสียงอันจะพึง
เป็นเสี้ยนหนามแก่ความสงบเกิดขึ้นแต่หมู่พระบรมวงษานุวงษ์ต่อไป" 

                            พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา
                            ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร
                            วันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕
06 March 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์ พระราชวงศ์ เสี้ยนหนาม

read 5509 ไม่มีความคิดเห็น

ดร.หยุด แสงอุทัย วิจารณ์กษัตริย์ไม่สมควรแสดงพระราชดำรัสสด -หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ?

ดร.หยุด แสงอุทัย วิจารณ์กษัตริย์ "ไม่สมควร" แสดงพระราชดำรัสสด - หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ?


บรรณานุกรม : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/ป๗/๒๔๙๙/มท.๑๙ [เอกสารเย็บเล่ม]. ประมวลข่าวเหตุการณ์สำคัญ เรื่องกรณี ดร.หยุด แสงอุทัย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (พ.ศ.๒๔๙๙).


07 January 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์

read 17002 ไม่มีความคิดเห็น

พระบรมราโชวาท เรื่อง พระราชดำรัสสดขัดต่อประเพณีการปกครองฯ

"...ขอยกตัวอย่างประเพณีที่ดีและไม่ดี ตามประเพณีการปกครองประเทศ โอวาทของพระมหากษัตริย์หรือพระราชดำรัสต้องเขียนเพื่อให้รัฐมนตรีรับสนอง แต่เดี๋ยวนี้ก็กำลังพูดไม่ใช่อ่าน เพราะว่าได้ทำตามประเพณีอันหนึ่งของคนไทยไม่สู้ดี คือ ทำเกินประเพณีฝรั่ง โอวาทนี้เพิ่งเตรียมเมื่อบ่าย ๒ โมงนี้เท่านั้นเอง ควรจะเตรียมมานานแล้ว แต่เห็นว่าไม่จำเป็น อาจจะไม่รู้เรื่องเท่าไรนัก นี่ตัวอย่างประเพณีที่ไม่ดีที่เราไม่ควรจะทำตาม..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๐๒ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๓


06 January 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ เอกสารประวัติศาสตร์

read 10211 ไม่มีความคิดเห็น

เอกสารประวัติศาสตร์: หนังสือพิมพ์สามสมัย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รัชกาลที่ ๖

เอกสารประวัติศาสตร์ฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่าการริเริ่มคดี ฐาน หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นั้น กษัตริย์ต้องอนุมัติกลั่นกรองเสียก่อน โดยดุลยพินิจวินิจฉัยว่าจะให้กระทรวงนครบาล ฟ้องบุคคลนั้นในความผิดฐานนั้นหรือไม่  มิใช่ว่าบุคคลทั่วไป สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีได้ตามอำเภอใจ

01 January 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ เอกสารประวัติศาสตร์ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รัชกาลที่๖

read 8444 ไม่มีความคิดเห็น

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นายฉลาด วรฉัตร ฟ้อง คมช.และพวก ฐานกบฎล้มล้างรัฐธรรมนูญฯ

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ ๓๔๙๔/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๘๔๑/๒๕๕๓ ระหว่าง เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร (โจทก์) พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และพวก (จำเลย)

"โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้องทั้งเวลากลางวันและกลางคืน จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ กระทำผิดกฎหมายด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บิดเบือนหรือบิดผันระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย..."

25 December 2011 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ เอกสารประวัติศาสตร์ ผลพวงรัฐประหาร

read 6300 ไม่มีความคิดเห็น

เรื่องคำว่า ราชการ ควรเปลี่ยนศัพท์เป็น รัฏฐการ หรือ รัฐการ

"สำหรับเอกสารประวัติศาสตร์ที่ คณะนิติราษฎร์ นำเสนอฉบับนี้  เป็นบันทึกความคิดเห็นของ นายบุญเนื่อง อโนมะศิริ  เกี่ยวกับ "การใช้ถ้อยคำ" ให้สอดคล้องกับ "อำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป" คือ ให้ใช้คำว่า "รัฏฐการ" หรือ "รัฐการ" แทนที่ถ้อยคำเดิมว่า "ราชการ" ซึ่ง "ศัพท์" ที่นายบุญเนื่อง ตั้งข้อวิตกนี้ ได้ถูกนำไปใช้เป็นถ้อยคำทั่วไปเรียก "องค์กรเจ้าหน้าที่รัฐ"  แต่เป็น "ศัพท์" ที่คณะราษฎรอนุโลมให้นำมาใช้ (อาจเป็นไปเพื่อความสะดวกหรือจากความเคยชิน)  ด้วยเหตุนี้ ยังคงปรากฏรูปศัพท์ "ข้าราชการ" เรื่อยมา  และ คำๆ นี้ ก็มักถูกหยิบยกขึ้นใช้อ้างอิงอำนาจของกษัตริย์ในระบอบเก่า จากฝ่ายโต้อภิวัตน์ฟื้นฟูอำนาจเก่าของระบอบกษัตริย์ ผ่านการอ้างอิง "ถ้อยคำภาษา" ตราบจนทุกวันนี้"

26 November 2011 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์ รัฐการ

read 6741 ไม่มีความคิดเห็น

« 1 2 »
เข้าสู่ระบบ