Home » Directory » Pages tagged by รัฐธรรมนูญ

สัมภาษณ์‘วรเจตน์ ภาคีรัตน์’: “นี่คือหัวใจ ”สภาต้องแก้ รธน.ให้ได้

 “แต่เมื่อปรากฏต่อรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่า ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาใช้อำนาจที่ตัวเองไม่มีจากรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวเองมีอำนาจอะไรจากตัวรัฐธรรมนูญ สภาซึ่งทรงอำนาจตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันเขาย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญได้” - วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ให้สัมภาษณ์คณะ "ข่าวรัฐสภาถึงประชาชน" ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

05 June 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความ รัฐธรรมนูญ ตุลาการ รัฐประหาร ศาลรัฐธรรมนูญ

read 7591 ไม่มีความคิดเห็น

นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปการปกครองในสังคมมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดรูปการปกครองกับความยุติธรรม เป็นปัญหาที่อภิปรายถกเถียงกันมายาวนานในประว้ติศาสตร์ความคิดของมนุษย์ และคงจะอภิปรายถกเถียงกันต่อไปอีกยาวนานเช่นกัน อย่างไรก็ตามโดยเหตุที่ในสมัยปัจจุบัน แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดรูปการปกครองโดยถือกฎหมายเป็นใหญ่ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “นิติรัฐ” เป็นแนวความคิดที่แพร่หลายมากที่สุด บทความนี้จึงจะพยายามสำรวจความหมายโดยสังเขปของนิติรัฐ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนิติรัฐกับความยุติธรรม

14 October 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ นิติรัฐ นิติธรรม ความยุติธรรม รัฐธรรมนูญ

read 25971 ไม่มีความคิดเห็น

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ๒๔๗๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเก้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า โดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยาม เพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้น และโดยที่ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญิติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้...

มาตรา ๑ อำนาจสูงสุดจองประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย

03 October 2010 | โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ | tags ประวิติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์ ราชกิจจานุเบกษา รัฐธรรมนูญ คณะราษฎร

read 8867 ไม่มีความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ