Home » Directory » Pages tagged by ประวิติศาสตร์

คำพิพากษาคดีหมิ่นฯอดีตกษัตริย์ ผิด ม.๑๑๒

ศาลฎีกาเห็นว่า "ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต้นราชวงศ์ตลอดมาจนกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน ประชาชนในประเทศจึงผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือ บุคคลใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใด ๆ มิได้ ด้วยเหตุนี้การที่กฎหมายมิได้บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์จะต้องครองราชย์อยู่เท่านั้น ผู้กระทำจึงจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ แม้จะกระทำต่ออดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งสวรรคตไปแล้ว ..." 

คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๗๔/๒๕๕๖ (องค์คณะผู้พิพากษา นายศิริชัย วัฒนโยธิน, นายทวีป ตันสวัสดิ์, นายพศวัจณ์ กนกนาก)


14 November 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์

read 25796 ไม่มีความคิดเห็น

รัฐสภากับการเปลี่ยนรัชกาล จาก ร.7 สู่ ร.8 และ ร.8 สู่ ร.9

"...การเลือกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ (ตลอดจนการเลือกคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายในเชิงตำหนิติเตียนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนอภิปรายถึงคุณสมบัติด้านลบของพระองค์เจ้าอานันทมหิดล (รวมถึงคุณสมบัติด้านลบของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วย) ยังไม่นับว่ามีการแสดงจุดยืนของฝ่ายฝ่ายรัฐบาลว่าให้การสนับสนุนผู้ใดให้สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ดังที่พระยาพหลพลพยุหเสนา กล่าวว่า “ที่รัฐบาลเสนอพระองค์แรก คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล...” (ซึ่งสอดคล้องกับที่นายปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวในเวลาต่อมาว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เพราะพระบิดาของพระองค์เจ้าอานันทมหิดล “...ได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่ราษฎร และเป็นเจ้านายที่บำเพ็ญพระองค์เป็นนักประชาธิปไตย เป็นที่เคารพรักใคร่ของราษฎรส่วนมาก คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบพร้อมกันเสนอสภาผู้แทนราษฎรขอความเห็นชอบ...”) ...ขณะที่การเลือกเจ้าฟ้าภูมิพลขึ้นครองราชย์นั้น สมาชิกรัฐสภามิได้อภิปรายถึงคุณสมบัติของเจ้าฟ้าภูมิพลกันอย่างกว้างขวางเหมือนกรณีพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าขณะนั้นกำลังอยู่ในบรรยากาศของความโศกเศร้าจากกรณีสวรรคต หรือไม่บรรดาผู้มีอำนาจในขณะนั้นอาจไม่ติดใจในคุณสมบัติของเจ้าฟ้าภูมิพลก็เป็นได้" - สุวิทย์ เลิศไกรเมธี

14 April 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ บทความจากผู้อ่าน

read 21801 ไม่มีความคิดเห็น

โต้เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ: ความจริงของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และขบวนการเสรีไทย(๒)

โต้เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ
ความจริงของม.ร.ว. เสนีย์   ปราโมชและขบวนการเสรีไทย (๒)


โดย ดอม   ด่านตระกูล

12 July 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ บทความจากผู้อ่าน

read 5032 ไม่มีความคิดเห็น

โต้เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ: ความจริงของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และขบวนการเสรีไทย(๑)

โต้เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : ความจริงของม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช และขบวนการเสรีไทย  (๑)

ดอม ด่านตระกูล

เรื่องขบวนการเสรีไทย เป็นประวัติศาสตร์สำคัญเรื่องหนึ่ง   เป็นวีรกรรมของบรรพบุรุษชาวไทยทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้นวรรณะ ทุกสาขาอาชีพทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศที่ล้วนได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานรับใช้ชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ   ภารกิจอันสูงส่งที่ต้องอาศัยจิตใจอันเข้มแข็งและกล้าหาญนี้ทำให้ประเทศไทยสามารถปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติเอาไว้ได้  และรอดพ้นจากการถูกสัมพันธมิตรปรับให้เป็นประเทศผู้แพ้สงคราม

28 June 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ บทความจากผู้อ่าน

read 4820 ไม่มีความคิดเห็น

สุนทรพจน์หลวงพิบูลสงคราม - การสู้กันของระบอบเก่าและระบอบใหม่

"ผมขอยืนยันว่า ในชั่วชีวิตเรา บางทีลูกเราด้วย จะต้องรบกันไปอีก และแย่งกันในระบอบเก่ากับระบอบใหม่นี้ เพราะเหตุเราจะต้องประสานกัน เราต้องการความสงบสุข เราต้องการสร้างชาติ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ นั้น เราจึงไม่ได้ทำอะไรเลยกับพวกที่เห็นตรงกันข้าม ใครจะไปไหนก็ได้ ทำอะไรก็ได้ เมื่อเปรียบกับในต่างประเทศ ท่านทั้งหลายจะเห็นว่า เราทำมาผิดกันไกล เช่น ฝรั่งเศสปฏิวัติกัน เขาก็ฆ่ากันนับพัน ๆ คน จนถึงกับเอาใส่รถใส่เกวียนไปฆ่ากัน ส่วนเราเปลี่ยนกัน เปลี่ยนทั้งพระมหากษัตริย์ เปลี่ยนทั้งอำนาจอะไรต่ออะไรด้วย เราก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลย มิได้มีการเสียเลือดเนื้อกันเลย และผมว่า ในชีวิตเรา ในชีวิตลูกของเรา พวกรักระบอบเก่าแก้แค้นก็ไม่หมด เพราะว่าเราปล่อยไว้ อย่าว่าแต่การเปลี่ยนระบอบการปกครองและเปลี่ยนพระมหากษัตริย์เลย ขอให้มองดูใกล้ ๆ การเปลี่ยนแต่พระมหากษัตริย์ ตัวอย่าง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เปลี่ยนจากพระเจ้าตากมาแล้ว ฝ่ายพระเจ้าตากเป็นอย่างไร ฝ่ายพระเจ้าตากต้องถูกประหารชีวิตหมด ถึงกระนั้นก็ดี ตอนหลังก็ยังปรากฏว่าจะมีการแย่งกันอีกเล็กน้อย นี่ตัวอย่างที่เราเป็นมาแล้ว ...แต่เราไม่ได้ทำอันตรายใครเกินเหตุ จึงทำให้พะวักพะวนอยู่ แต่ห่วงพวกรักระบอบเก่า ...พวกผมขอให้หมด ปิดฉากพยาบาทกัน แต่พวกตรงข้ามเขาไม่ยอม ก็ไม่ทราบจะทำอย่างไร เขาแสดงทีท่าว่า ต่อให้ถึงลูกหลานเหลนของเราก็ต้องรบกันอยู่นั่นเอง ก็มีปัญหาขึ้นว่า ถ้าเช่นนั้นทำไมจึงไม่แก้เล่า ถ้ามีการแก้ ก็ต้องทำเด็ดขาดอย่างพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงปฏิบัติกับพวกเจ้าตาก ซึ่งได้ผลดีมาแล้ว แต่เราทำไม่ได้ จะไปล่มเรือฆ่ากันอย่างนั้นพ้นสมัย และกลัวบาปด้วย แต่ฆ่า ๑๘ คนเท่านี้ก็พออยู่แล้ว เป็นประวัติการณ์ที่เรายังไม่ลืมเหตุการณ์อันนี้ ถ้าเราจะให้หมดไปจริง ๆ ที่จะให้ระบอบใหม่นี้มั่นคงแล้วจะเป็นอย่างไร ดูอย่างฝรั่งเศสเมื่อครั้งพระเจ้าหลุยที่ ๑๖ นั้น เอาไปประหารกันทีเดียว อีกอย่างหนึ่ง เราจะปราบด้วยวิธีอื่นก็ได้ พวกที่อยู่ในระบอบเก่าไม่เปลี่ยนหัวมาเป็นระบอบใหม่ ก็ให้หนีไปเสียจากเมืองไทย สภาฯ นี้ก็อนุมัติให้รัฐบาลทำได้ ให้ออกกฎหมายว่าพวกนี้ให้ผมริบทรัพย์ แล้วเนรเทศไปให้หมด" - นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

โดยดู ภาคสุนทรพจน์ เรื่อง คำอภิปรายของนายกรัฐมนตรีกล่าวแด่มวลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวแก่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบทฉะเพาะกาล พุทธศักราช ๒๔๘๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๓. ใน ข่าวโฆษณาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ (๒๔๘๓). หน้า ๑๔๖๐ - ๑๔๗๑.

27 June 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์

read 7488 ไม่มีความคิดเห็น

โต้ เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ประวัติศาสตร์ของใคร?

"สืบเนื่องมาจากหนังสือเรื่อง เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ ของ วิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย  ที่มีการนำมาลงเป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์รายวัน   และยังไม่มีผู้ใดนำเสนอข้อมูลอีกด้านเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง  ทำให้มีการติดต่อมายังผู้เขียนว่าควรทำหน้าที่นำข้อมูลหลักฐานมาชี้แจง  เพราะก่อนหน้านี้ผู้เขียนเคยโต้แย้งเรื่องกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล มาแล้วครั้งหนึ่ง   ฉะนั้นเนื้อหาในส่วนอื่นๆของหนังสือเล่มนี้ก็ควรนำมาโต้แย้งด้วยเช่นกัน   เพื่อรักษาความถูกต้องของประวัติศาสตร์มิให้ถูกกลบ ลบเลือนไป" - ดอม ด่านตระกูล

23 June 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ บทความจากผู้อ่าน

read 5239 ไม่มีความคิดเห็น

พระราชวงศ์กล่าวความอันเป็นเสี้ยนหนามแก่ความสงบและคำปฏิญาณตนต่อคณะราษฎร

"...บัดนี้
ความมาปรากฏขึ้นว่า  ได้มีปากเสียงอันเป็นเสี้ยนหนามแก่ความสงบ
เกิดขึ้นในหมู่พระราชวงษ์  ซึ่งถ้าหากจะเพิกเฉยเสียก็เกรงจะเป็น
เชื้อฝอยให้ลุกลามต่อไป  และครั้นคณะราษฎรจะจัดการปราบปรามเสีย
เองก็เกรงจะเป็นที่ขุ่นเคืองพระราชหฤทัย  ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กราบ
บังคมทูลพระกรุณามาให้ทรงทราบ  เพื่อขอได้ทรงช่วยทำความเข้าพระ-
ทัยในหมู่พระบรมวงษานุวงษ์ทั้งหลาย  โดยขออย่าให้ปากเสียงอันจะพึง
เป็นเสี้ยนหนามแก่ความสงบเกิดขึ้นแต่หมู่พระบรมวงษานุวงษ์ต่อไป" 

                            พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา
                            ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร
                            วันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕
06 March 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์ พระราชวงศ์ เสี้ยนหนาม

read 5509 ไม่มีความคิดเห็น

ทัศนะในวัยหนุ่มของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ว่าด้วยม. ๑๑๒ - Prometheus

ในห้วงยามที่มาตรา ๑๑๒ กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทย ผู้อ่านชื่อว่า Prometheus ส่งบทสัมภาษณ์ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อวัยหนุ่ม ซึ่งเกี่ยวกับมาตรา ๑๑๒  มาให้นิติราษฎร์ "ทัศนะในวันหนุ่มของ หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ว่าด้วยมาตรา ๑๑๒"  นับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ร่วมสมัย และน่าสนใจอย่างยิ่ง เมื่อคนในราชวงศ์พูดถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ....ยกตัวอย่างเช่น

มันเป็นข้ออ้างของคนรุ่นหลัง ๒๔๗๕ ที่อ้างว่าติสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้


“สถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันกษัตริย์หรืออะไรอื่นๆ ถ้าเป็นสิ่งที่อยู่กับที่ เป็นสิ่งที่ไม่เติบโตไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ขยายตัวก็จะเป็นสิ่งที่ตายไปแล้ว ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด ผมคิดว่ามันเป็นข้ออ้างของคนรุ่นหลัง ๒๔๗๕ ที่อ้างว่าติสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ ไม่จริงที่ว่าข้อติทุกประการเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เป็นการตีความในช่วงหลัง โดยกลุ่มผู้มีอำนาจโดยเฉพาะช่วงหลังจอมพลสฤษดิ์มาแล้ว เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะกำจัดทำลายพวกกลุ่มต่อต้านกลุ่มอำนาจเหล่านี้”...

01 February 2012 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags ประวิติศาสตร์ บทความจากผู้อ่าน มาตรา112

read 15209 ไม่มีความคิดเห็น

ดร.หยุด แสงอุทัย วิจารณ์กษัตริย์ไม่สมควรแสดงพระราชดำรัสสด -หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ?

ดร.หยุด แสงอุทัย วิจารณ์กษัตริย์ "ไม่สมควร" แสดงพระราชดำรัสสด - หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ?


บรรณานุกรม : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/ป๗/๒๔๙๙/มท.๑๙ [เอกสารเย็บเล่ม]. ประมวลข่าวเหตุการณ์สำคัญ เรื่องกรณี ดร.หยุด แสงอุทัย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (พ.ศ.๒๔๙๙).


07 January 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์

read 17002 ไม่มีความคิดเห็น

เรื่องคำว่า ราชการ ควรเปลี่ยนศัพท์เป็น รัฏฐการ หรือ รัฐการ

"สำหรับเอกสารประวัติศาสตร์ที่ คณะนิติราษฎร์ นำเสนอฉบับนี้  เป็นบันทึกความคิดเห็นของ นายบุญเนื่อง อโนมะศิริ  เกี่ยวกับ "การใช้ถ้อยคำ" ให้สอดคล้องกับ "อำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป" คือ ให้ใช้คำว่า "รัฏฐการ" หรือ "รัฐการ" แทนที่ถ้อยคำเดิมว่า "ราชการ" ซึ่ง "ศัพท์" ที่นายบุญเนื่อง ตั้งข้อวิตกนี้ ได้ถูกนำไปใช้เป็นถ้อยคำทั่วไปเรียก "องค์กรเจ้าหน้าที่รัฐ"  แต่เป็น "ศัพท์" ที่คณะราษฎรอนุโลมให้นำมาใช้ (อาจเป็นไปเพื่อความสะดวกหรือจากความเคยชิน)  ด้วยเหตุนี้ ยังคงปรากฏรูปศัพท์ "ข้าราชการ" เรื่อยมา  และ คำๆ นี้ ก็มักถูกหยิบยกขึ้นใช้อ้างอิงอำนาจของกษัตริย์ในระบอบเก่า จากฝ่ายโต้อภิวัตน์ฟื้นฟูอำนาจเก่าของระบอบกษัตริย์ ผ่านการอ้างอิง "ถ้อยคำภาษา" ตราบจนทุกวันนี้"

26 November 2011 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์ รัฐการ

read 6741 ไม่มีความคิดเห็น

« 1 2 3 »
เข้าสู่ระบบ