Home » Directory » Pages tagged by ประชาธิปไตย

การปฏิรูปองค์กรตุลาการ : ความท้าทายในบริบทการเมืองไทย

"องค์กรตุลาการที่ดีจะต้องเชื่อมโยงกลับไปหาประชาชนได้ โดยอาจจะเชื่อมโยงผ่านองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติหรือองค์กรฝ่ายบริหารแล้วแต่กรณี แต่องค์กรที่จะถอดถอนผู้พิพากษาหรือตุลาการออกจากตำแหน่งควรจะเป็นคนละองค์กรกับองค์กรที่แต่งตั้ง กล่าวคือ ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งไม่ควรมีอำนาจถอดถอน กรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งอาจจะให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ถอดถอน หรือให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อให้วุฒิสภาที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยรับรองหรือให้ความเห็นชอบ แต่การถอดถอนออกจากตำแหน่งจะต้องให้อีกสภาหนึ่งเป็นผู้ถอดถอน หลักการหรือกลไกในลักษณะนี้จะเป็นการประกันความเป็นอิสระในระดับหนึ่ง" - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

14 May 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความ ปฏิรูปศาล ประชาธิปไตย องค์กรตุลาการ

read 6613 ไม่มีความคิดเห็น

วิดีโอการอภิปราย กองทัพ การเมือง ประชาธิปไตย

นิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) จัดอภิปรายเรื่อง “กองทัพ   การเมือง ประชาธิปไตย

วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร หรือ แอลที ๑

 

07 June 2011 | โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ | tags นิติรัฐ ทหาร ประชาธิปไตย การเมือง

read 4071 ไม่มีความคิดเห็น

ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา - ธงชัย วนิจจะกุล

ปรากฎการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ 2 เรื่อง ได้แก่ การตีความพระราชอำนาจทั่วไปของพระมหากษัตรย์ หวังอาศัยพระราชอำนาจเป็นปัจจัยตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาล และความพยายามของทุนใหญ่ที่จะยึดครองสื่อมวลชล จนสาธารณชนตื่นตระหนกว่าเป็นการทำลายเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน หากพิเคราะห์ให้ดี ทั้งสองกรณีมีสาระที่แท้จริงเป็นเรื่องเดิม ๆ ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า สะท้อนอาการของสภาวะที่เรียกว่า "ประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา" เป็นอย่างดี

21 October 2010 | โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ | tags ประวิติศาสตร์ บทความแนะนำ ประชาธิปไตย 14ตุลา ปัตตานี

read 7811 ไม่มีความคิดเห็น

เราจะตั้งต้นเป็นประชาธิปไตยที่ไหน ? - หยุด แสงอุทัย¹

" ... ที่ว่าให้นักศึกษามีความรู้ในวิชารัฐธรรมนูญทั่วไปนั้นก็เพราะประเทศไทยได้มีการปฏิวัติและรัฐประหารบ่อยครั้ง  และทุกครั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  ถ้านักศึกษาศึกษาแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  เวลาที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ดี  หรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในภายหลังก็ดี  นักศึกษาก็จะไม่สามารถเข้าใจรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่มีการประกาศใช้ใหม่ได้  แต่ถ้านักศึกษาได้ศึกษาวิชารัฐธรรมนูญทั่วไป  ซึ่งเป็นวิชาว่าด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปของรัฐธรรมนูญแล้ว  นักศึกษาก็จะมีวิชานี้เป็นเครื่องมือทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญได้ทุกฉบับ ... "

20 October 2010 | โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ | tags นิติปรัชญา บทความแนะนำ รัฐศาสตร์ ประชาธิปไตย

read 6091 ไม่มีความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ