Home » Directory » Pages tagged by บทความ

2553 ยุคมืดแห่งการใช้กฎหมาย ยุคสมัยแห่งการคุกคามสื่อ

พลันที่ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณานิตยสารฟ้าเดียวกัน ได้ทราบข่าวว่านิตยสารภายใต้การดูแลของตน รวมทั้งสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันกลายเป็น "ของเถื่อน" ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 เหตุเพราะไม่มีใบอนุญาต ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ถูกตั้ง จากการที่ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติเข้าแจ้งความกับตำรวจสันติบาลฝ่ายสิ่งพิมพ์  เสียงหัวเราะของเขาก็ระเบิดขึ้น "ขอบคุณที่ช่วยโฆษณาให้เรา" คือ ถ้อยคำแรกที่ถูกปล่อยออกมากลั้วน้ำเสียงขบขัน

16 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายสื่อและอินเตอร์เนต บทความ

read 4333 ไม่มีความคิดเห็น

นิติรัฐ ไม่เหมือนกับ นิติธรรม - ปิยบุตร แสงกนกกุล

“นิติรัฐ” (Rechtsstaat, Etat de droit) ไม่เหมือนกับ “นิติธรรม” (Rule of Law)

นับแต่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ใช้บังคับ คำว่า “นิติรัฐ” และ “นิติธรรม” เริ่มเป็นที่แพร่หลายในสังคมไทย หลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมที่ดูเป็นนามธรรมปรากฏให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า “การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

16 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 9169 ไม่มีความคิดเห็น

ฐานความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยมในงานของปรีดี พนมยงค์

นายปรีดี  พนมยงค์ หรือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เป็นบุคคลผู้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งทางการเมืองในประเทศสยาม ระหว่างปี 2475 จนถึง 2490 บุคคลผู้นี้เป็นเสมือนตัวแทนจิตสำนึกแห่งการอภิวัฒน์ในเดือนมิถุนายน 2475 ซึ่งได้สถาปนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยและหลักการว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยมขึ้นในประเทศ

16 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 5302 ไม่มีความคิดเห็น

« 1 2 3 4 5 6 »
เข้าสู่ระบบ