Home » Directory » Pages tagged by บทความ

๑. ข้อความทั่วไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ วรรคสองว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”  นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการบัญญัติคำว่า “หลักนิติธรรม” ไว้ในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามหากไปตรวจดูประวัติการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะพบว่าแต่เดิมในชั้นยกร่างนั้น ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกได้ใช้คำว่า “หลักนิติรัฐ” ไม่ใช่ “หลักนิติธรรม”

17 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags นิติรัฐ บทความ

read 56149 ไม่มีความคิดเห็น

ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับมโนภาพหรือข้อความคิดและการนิยามในทางนิติศาสตร์*

ในการศึกษาวิชานิติศาสตร์นั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ มโนทัศน์ มโนภาพ หรือข้อความคิด (concept; Begriff) ต่างๆ ที่แสดงออกมาในรูปของภาษาย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง นักกฎหมายคนใดก็ตามที่ไม่เข้าใจข้อความคิดหรือมโนภาพอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง นักกฎหมายคนนั้นย่อมไม่สามารถสื่อความคิดของตนให้บุคคลอื่นเข้าใจได้

17 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags นิติรัฐ บทความ บทความ

read 4221 ไม่มีความคิดเห็น

จะทำยังไง กับลัทธิล่าแม่มดใหม่ ใน ค.ศ 2010

"ขบวนการล่าแม่มดออนไลน์" ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 2010 ในแวดวงผู้เล่นเฟสบุค (Facebook) ไทย เว็บไซท์ประเภท Social Network ที่ปัจจุบัน นับเป็นเวทีสาธารณะสำคัญเวทีหนึ่งที่ผู้คนในยุคข้อมูลข่าวสารใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระบาย ใส่ร้าย ฯลฯ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันในหมู่เพื่อนฝูง คนรู้จัก หรือคนอยากรู้จัก สำหรับ "ขบวนการล่าแม่มดออนไลน์"

16 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายสื่อและอินเตอร์เนต บทความ

read 3871 ไม่มีความคิดเห็น

หลักแห่งความยุติธรรมกับมาตรา ๓๐๙ ของร่างรัฐธรรมนูญ

การรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้บรรดาการต่างๆตามบทบัญญัติใน มาตรา ๓๐๙ ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ เป็นข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งบรรดานักวิชาการและบุคคลทั่วไปใช้เป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

เป็นที่น่าสังเกตอยู่ว่า แม้ร่างรัฐธรรมนูญมาตรานี้จะถูกตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสมชอบธรรมต่อการเขียนกฎหมายในลักษณะเช่นนี้อย่างไร หากทว่าสำหรับผู้มีส่วนในการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้ว กล่าวได้ว่าแทบจะไม่มีคำอธิบายใด ในต่างกรรมต่างวาระ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเพียงพอถึงความหมายอันแท้จริงของมาตราดังกล่าว

16 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 4269 ไม่มีความคิดเห็น

อำนาจนอกรัฐธรรมนูญกับการแทรกแซงการเมืองในนามของกฎหมาย

แม็กซ์ เวเบอร์ นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน กล่าวไว้ว่า ความชอบธรรมของการปกครองและการครอบงำเกิดจาก ๓ ช่องทาง ในยุคโบราณ ความชอบธรรมเกิดจากจารีตประเพณี เช่น ความเชื่อในประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมานาน หรือความศรัทธาในศาสนาหรือวัด ต่อมาความชอบธรรมย้ายมาตั้งอยู่ที่บารมี เช่น การเคารพเชื่อฟังผู้นำที่เข้มแข็งและมีบารมี จนมาถึงสมัยใหม่ ความชอบธรรมต้องเกิดจากกฎหมาย ในรัฐสมัยใหม่ ความชอบธรรมของการปกครองล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายและความเป็นเหตุเป็นผลทางกฎหมาย

16 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 2715 ไม่มีความคิดเห็น

ผลกระทบและข้อวิจารณ์ต่อวาทกรรม-นิติรัฐ

ในทศวรรษที่ ๘๐ มีผู้เห็นกันว่าหลักนิติรัฐถูกแปรสภาพกลายเป็นวาทกรรมทางการเมือง วาทกรรม “นิติรัฐ” ถูกนำไปใช้กล่าวอ้างเพื่อเป็น “อำนาจ” ในการปกครอง จนเรียกได้ว่า หากมีรัฐใดประกาศตนว่าเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตย และต้องการสร้างความชอบธรรมในการปกครอง ตลอดจนต้องการให้นานาอารายประเทศยอมรับนับถือแล้ว ก็หลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องประกาศตนเป็น “นิติรัฐ” กล่าวให้ถึงที่สุด หลักนิติรัฐ นอกจากจะเป็นหลักที่เกิดขึ้นมาเพื่อจำกัดการใช้อำนาจของรัฐที่ไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนแล้ว อีกมุมหนึ่ง หลักนิติรัฐได้พัฒนาจนกลายเป็นฐานของความชอบธรรมในการปกครองประเทศอีกด้วย

16 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags นิติรัฐ บทความ

read 3416 ไม่มีความคิดเห็น

เมื่อตรรกะอันก้าวหน้าทางกฎหมาย กลายเป็นความมุสาและล้าหลัง

คำวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลหลายฝ่ายที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ โดยเฉพาะจากนักนิติศาสตร์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น คงแสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของบทบัญญัติในหมวดต่าง ๆ ได้ชัดเจนพอสมควรแล้ว ในบทความนี้ คงจะไม่ย้อนกลับไปกล่าวถึงประเด็นรายละเอียดเหล่านั้นอีก แต่ประสงค์จะชี้ให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการและประเด็นความชอบธรรมของกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยและของร่าง ฯ ฉบับลงประชามติฉบับนี้

16 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 3841 ไม่มีความคิดเห็น

สองมาตรฐาน แนวโน้มความรุนแรงในสังคมไทย - กรณีศึกษาเขายายเที่ยง

กรณีเขายายเที่ยงเป็นตัวสะท้อนระบบสองมาตรฐานอย่างหนึ่ง และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ที่อยู่ในสังคมไทยมาช้านาน นี่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดไปจากความคาดหมาย ที่การทำผิดกฎหมายของคนใหญ่คนโตกับคนทั่วไปจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน คือ เมื่อคนใหญ่โตทำผิดก็มักจะไม่ผิด หรือแม้จะผิดและต้องรับโทษแต่กระบวนการในการนำตัวมาลงโทษ ก็ต้องใช้เวลานานกว่าคนธรรมดาสามัญ

16 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 5389 ไม่มีความคิดเห็น

รัฐประหาร ๔๙ - นิติศาสตร์ ๔๙

ก่อนหน้าคืนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ สยามประเทศเกิดการรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เป็นการรัฐประหารซึ่งคนในยุคนั้นมิคาดว่าจะยังมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น แต่แล้วมันก็เกิด 

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ในยุคที่เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกก้าวหน้าไปแล้วถึงระดับนาโน เมื่อเกิดสถานการณ์ทางการเมืองที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในประเทศ บุคคลกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาแก้ไขสถานการณ์โดยอาศัยวิธีการแบบไทย เป็นวิธีการที่หาได้ยากนักในโลกสมัยปัจจุบัน นั่นคือ การทำรัฐประหารอีกครั้งเพื่อล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

16 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 2779 ไม่มีความคิดเห็น

มีความจำเป็นของร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือไม่

รัฐบาล ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ... ขณะนี้อยู่ ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ เเละอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ตาม เเต่เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผลกระทบลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นอย่าง มาก จึงสมควรตั้งข้อสังเกตดังต่อไปนี้

16 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 4972 ไม่มีความคิดเห็น

« 1 2 3 4 5 6 »
เข้าสู่ระบบ