Home » Directory » Pages tagged by บทความ

องค์กรตุลาการกับประชาธิปไตย - ปิยบุตร แสงกนกกุล

"การสร้างความเชื่อถือไว้วางใจของสังคมต่อผู้พิพากษา ไม่ได้หมายความว่าผู้พิพากษาต้องทำตนเป็นที่นิยมของประชาชน ไม่ได้หมายความว่าผู้พิพากษาต้องยอมกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและสามัญสำนึกของตนเพียงเพื่อความพอใจของสาธารณชน ไม่ได้หมายความว่าผู้พิพากษาต้องตัดสินโดยฟังกระแสสังคม นี่เรียกว่า ความนิยม (Popularité) ซึ่งตรงกันข้ามกับ ความเชื่อถือไว้วางใจ (Confiance) ..."

 

30 October 2010 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags เรื่องทั่วไป บทความ

read 7650 ไม่มีความคิดเห็น

ครบรอบ 1 ปีรัฐประหาร: สังคมไทยเรียนรู้อะไร - ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

"ครบรอบ 1 ปีรัฐประหาร: สังคมไทยเรียนรู้อะไร" บทความ (รวบรวม) ชิ้นที่สาม ในซีรีย์บทความ "การเมืองไทยหลังรัฐประหาร" ของ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

19 October 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 3207 ไม่มีความคิดเห็น

Ultra-royaliste กับการฟื้นฟูและล่มสลายของกษัตริย์ฝรั่งเศส - ปิยบุตร แสงกนกกุล

Ultra-royaliste หรือที่ปรีดี พนมยงค์แปลว่า “ผู้เกินกว่าราชา” คือ กลุ่มการเมืองที่มีแนวคิดนิยมเจ้าอย่างสุดโต่งในฝรั่งเศส มุ่งหมายจะรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์กลับมาใหม่ ต้องการให้กษัตริย์มีอำนาจมากทั้งในทางความเป็นจริงและในทางสัญลักษณ์ มุ่งให้อภิสิทธิ์แก่พวกขุนนางรายล้อมกษัตริย์ มองประชาชนเป็นเพียง “ข้าแผ่นดิน” (Sujet) มากกว่าเป็น “พลเมือง” (Citoyen) หลายกรณี พวก Ultra-royaliste เรียกร้องอำนาจและอภิสิทธิ์ให้กษัตริย์มากกว่าที่กษัตริย์ต้องการเสียอีก

 

15 October 2010 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags เรื่องทั่วไป บทความ

read 6058 ไม่มีความคิดเห็น

นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปการปกครองในสังคมมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดรูปการปกครองกับความยุติธรรม เป็นปัญหาที่อภิปรายถกเถียงกันมายาวนานในประว้ติศาสตร์ความคิดของมนุษย์ และคงจะอภิปรายถกเถียงกันต่อไปอีกยาวนานเช่นกัน อย่างไรก็ตามโดยเหตุที่ในสมัยปัจจุบัน แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดรูปการปกครองโดยถือกฎหมายเป็นใหญ่ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “นิติรัฐ” เป็นแนวความคิดที่แพร่หลายมากที่สุด บทความนี้จึงจะพยายามสำรวจความหมายโดยสังเขปของนิติรัฐ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนิติรัฐกับความยุติธรรม

14 October 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ นิติรัฐ นิติธรรม ความยุติธรรม รัฐธรรมนูญ

read 25971 ไม่มีความคิดเห็น

ทำอย่างไรไม่ให้การเมืองไทยถูกแทรกแซงโดยทหาร - ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

"ทำอย่างไรไม่ให้การเมืองไทยถูกแทรกแซงโดยทหาร: อุปสรรคของระบอบประชาธิปไตย" บทความชิ้นที่สองของซีรีย์บทความ "การเมืองไทยหลังรัฐประหาร" ของ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

10 October 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 4767 ไม่มีความคิดเห็น

หลักนิติธรรมกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมฯ - จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

อ่านบทความ หลักนิติธรรมกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย - The Rule of Law ที่นักกฎหมายไทยเรียกว่า “หลักนิติธรรม” เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบอังกฤษ (Common Law) นักนิติศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ A.V. Dicey เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ในระบบกฎหมายอังกฤษโดยอธิบายความหมายในแง่มุมใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตยและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างยิ่ง ไดซี่กล่าวว่า “ความเป็นสูงสุดของกฎหมายหรือการปกครองโดยกฎหมายคือลักษณะของรัฐธรรมนูญอังกฤษ” นั่นคือหลักนิติธรรม

04 October 2010 | โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ | tags กฏหมายมหาชน บทความ กระบวการยุติธรรม นิติธรรม

read 63533 ไม่มีความคิดเห็น

ข้อพินิจบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งถึงหนทางแห่งชีวิตการงาน²

แปลจากบทความเรื่อง "Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines Berufs" โดย Karl Marx

สำนวนการแปลโดย ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล

"บทความของ คาร์ล มาร์กซ์ ที่เรียบเรียงขึ้นในวัยหนุ่มเรื่องนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับช่วยในการขบคิดไตร่ตรองและวินิจฉัยได้ว่า ทางแยกในชีวิตที่คนหนุ่มสาวต้องเผชิญอยู่เบื้องหน้า เส้นทางไหนที่จะพึงเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด แน่นอนว่า มาร์กซ์มิได้ให้คำตอบไว้อย่างสำเร็จรูปว่า ใครควรทำอะไร แต่คนวัยหนุ่มสาวควรพินิจพิจารณาเป็นอย่างยิ่งจากบทความว่า บัดนี้ เมื่อชีวิตเบื้องหน้าที่มิได้เป็นเพียงชีวิตแห่งการเรียนการศึกษาในความหมาย อย่างแคบ ๆ อีกต่อไปนั้น และเมื่อต้องประสานเข้ากับการงานอาชีพที่ตนสมัครใจที่จะเลือกในอนาคตอันใกล้ เราควรจัดให้ “ชีวิตแห่งการงาน” ของเรานั้น มีเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวเป็นเช่นไร"

02 October 2010 | โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ | tags เรื่องทั่วไป บทความ การทำงาน การศึกษา

read 2903 ไม่มีความคิดเห็น

หกเดือนกับการละเมิดหลักนิติรัฐและระบอบประชาธิปไตย

อาจารย์ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช นักกฎหมายมหาชน/ระหว่างประเทศ หนึ่งในกลุ่มนิติราษฎร์ และหนึ่งในกลุ่ม 5 อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เป็นอีกคนหนึ่งที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องภายหลังเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ปัจจุบันอาจารย์กำลังดำเนินการรวบรวมบทความทั้งหมดให้เป็นหมวดหมู่ และมีโครงการพิมพ์เผยแพร่ เว็บไซท์นิติราษฏร์จึงขอนำบทความเหล่านั้นมาเผยแพร่เป็นซีรีย์บทความ "การเมืองไทยหลังรัฐประหาร"

02 October 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 3494 ไม่มีความคิดเห็น

อะไรคือ ตัดสินในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

เรามักได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่า ผู้พิพากษาตัดสิน “ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์” คำกล่าวนี้ ผู้พิพากษาหยิบยกขึ้นอ้างบ้าง คู่ความที่ชนะคดีหยิบยกขึ้นอ้างบ้าง ผู้ได้ประโยชน์จากคำพิพากษาหยิบยกขึ้นอ้างบ้าง ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับคำพิพากษา สะกดคนให้ยอมรับคำพิพากษา และอาจบานปลายไปถึงขนาดสร้างเกราะป้องกันจากการวิพากษ์วิจารณ์

30 September 2010 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 11359 ไม่มีความคิดเห็น

การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน

ปัญหาการใช้และการตีความกฎหมายเป็นปัญหาที่ปรากฏขึ้นในทุกสาขาของกฎหมาย นักนิติศาสตร์ได้เพียรพยายามที่จะหาหลักเกณฑ์การใช้และการตีความกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทางกฎหมายใช้และตีความกฎหมายตามอำเภอใจหรือใช้และตีความกฎหมายโดยก่อให้เกิดผลอันประหลาดมานานแล้ว แต่จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราก็ยังไม่สามารถหาหลักเกณฑ์ที่ยอมรับกันเป็นยุติและเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการใช้และการตีความกฎหมายได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าพัฒนาการในทางนิติศาสตร์ที่มีมากว่าสองพันปีนั้นจะไม่ได้สร้างหลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการใช้และการตีความกฎหมายขึ้นมาเลย 

22 September 2010 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 12840 ไม่มีความคิดเห็น

« 1 2 3 4 5 6 »
เข้าสู่ระบบ