Home » Directory » Pages tagged by บทความ

“กษัตริย์ไม่อาจครองราชย์” กรณีกษัตริย์เบลเยียมไม่ยอมลงนามประกาศใช้พระราชบัญญัติ

“กษัตริย์ไม่อาจครองราชย์” เครื่องมือแก้ไขปัญหากรณีกษัตริย์เบลเยียมไม่ยอมลงนามประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ปิยบุตร แสงกนกกุล

“ใครก็ตามที่บอกว่าคนคนหนึ่งมีสิทธิในการยับยั้งกฎหมาย ใครก็ตามที่บอกว่าเจตจำนงของคนเพียงคนเดียวอยู่เหนือเจตจำนงของทุกคน นั่นแสดงว่าเขากำลังบอกว่าชาติไม่มีค่าอะไรเลย และคนเพียงคนเดียวนั้นแหละคือทุกสิ่งทุกอย่าง หากเรามอบสิทธิแก่คนคนหนึ่งผู้ซึ่งห่อหุ้มตนเองในฐานะเป็นอำนาจบริหาร เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาติเพื่อทำหน้าที่บังคับใช้เจตจำนงของชาติ เป็นคนที่มีสิทธิในการตอบโต้และตีตรวนเจตจำนงของชาติ นั่นเท่ากับว่าเราได้สร้างปีศาจอันมองไม่เห็นในทางศีลธรรมและการเมือง และปีศาจตนนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิทธิของกษัตริย์ในการยับยั้งกฎหมาย”
Maximilien Robespierre
สุนทรพจน์ต่อต้านสิทธิของกษัตริย์ในการยับยั้งร่างกฎหมายทั้งแบบเด็ดขาดและแบบชั่วคราว,
กันยายน ๑๗๘๙

13 June 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 3587 ไม่มีความคิดเห็น

สัมภาษณ์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ - วิพากษ์อำนาจตุลาการ นักกฎหมาย และหลักวิชาชีพฯในไทย

ชื่อหัวข้อดั้งเดิม : บทสัมภาษณ์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ วิพากษ์อำนาจตุลาการ นักกฎหมาย และหลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศไทย ในรพี’๕๔  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวารสารรพี ประจำปี ๒๕๕๔ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้ให้สัมภาษณ์กองบรรณาธิการซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อไขข้อข้องใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจตุลาการของศาลซึ่งเป็นองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ว่ากระทำได้หรือไม่ เพียงใด รวมถึงตอบคำถามเกี่ยวกับหลักวิชาชีพนักกฎหมาย นิติราษฎร์เห็นว่าบทสัมภาษณ์ดังกล่าวน่าจะเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง จึงได้นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์แห่งนี้

17 August 2011 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ บทความ วรเจตน์ รพี นิติรัฐ

read 15704 ไม่มีความคิดเห็น

ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ...ฯ - จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ฉบับของคณะรัฐมนตรีกับปัญหาการขัดหรือแย้งกับหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย (The Separation of Powers) และหลักนิติรัฐ (Legal State) 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชัย ชิดชอบ) ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป แต่เนื่องจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นเหตุให้วุฒิสภาไม่สามารถดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะถือว่าร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ฉบับของรัฐบาลผ่านการพิจารณาเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

10 August 2011 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 5857 ไม่มีความคิดเห็น

การลดพระราชอำนาจกษัตริย์ในสวีเดนฯ - ปิยบุตร แสงกนกกุล

บทความ "การลดพระราชอำนาจกษัตริย์ในสวีเดน และการเพิ่มพระราชอำนาจกษัตริย์ในลิคเตนสไตน์" โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล

"...การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็เช่นกัน รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานสภา Riksdag (สวีเดนเรียกตำแหน่งประธานสภาว่า “โฆษกสภา”) ทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยประธานสภาจะหารือกับทุกพรรคการเมือง จากนั้นจึงเสนอชื่อให้สภา Riksdag ลงมติเห็นชอบ หากสภา Riksdag มีมติไม่เห็นชอบ ประธานสภาต้องเสนอชื่อบุคคลอื่นขึ้นไปใหม่ ในกรณีที่เสนอไป ๔ ครั้ง สภา Riksdag ยังไม่มีมติเห็นชอบ ก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาใหม่ ภายใน ๙๐ วัน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ พบว่าเมื่อประธานสภาเสนอชื่อครั้งแรก สภา Riksdag ก็จะมีมติเห็นชอบทันที เพราะ ก่อนจะเสนอชื่อ ได้มีการหารือเป็นการภายในกันก่อนแล้วนั่นเอง เมื่อสภา Riksdag ลงมติเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานสภาเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ความข้อนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการตัดพระราชอำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของกษัตริย์ และให้ประธานสภา Riksdag ทำหน้าที่แทน..."

06 August 2011 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความ ปิยบุตรแสงกนกกุล แต่งตั้งนายกฯ

read 5728 ไม่มีความคิดเห็น

Provisional Measures in the Practices of the International Court of Justice

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพาินิช (Prasit Pivavatnapanich) เขียนบทความภาษาอังกฤษว่าด้วยมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลก  "Provisional Measures in the Practices of the International Court of Justice" ท่านใดสนใจ เรียนเชิญทัศนา

20 July 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายระหว่างประเทศ บทความ มาตรการคุ้มครองชั่วคราว ศาลโลก

read 9345 ไม่มีความคิดเห็น

นักศึกษาปรีดี พนมยงค์ กับ ratio scripta - ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล เขียนบทความเนื่องใน "วันปรีดี" เรื่อง "นักศึกษาปรีดี พนมยงค์ กับ ratio scripta และข้อสังเกตบางประการ"

"...ปัญหาที่ชวนคิดก็คือ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ในขณะที่โลกตะวันตกได้พัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมทางกฎหมายขึ้นจากระบบเหตุผลเช่นว่านี้ “รัฐไทย” ที่พยายามรับและปรับตัวเข้ากับแนวโน้มทางความคิดใหม่ที่ผิดไปจากที่ตนคุ้นเคยมาตลอดหลายร้อยปี (คือยกย่องวัฒนธรรมแห่งอำนาจและการพินอบพิเทายิ่งกว่าวัฒนธรรมการใช้เหตุผล) นั้นประสบผลสำเร็จในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด ตัวผู้เขียนเองก็คุ้น ๆ กับวลีที่ว่า “ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา” มาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเสียด้วยซ้ำ..."

03 June 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags นิติปรัชญา บทความ

read 3728 ไม่มีความคิดเห็น

กม.ว่าด้วยการชุมนุมฯ และการเดินขบวนของประเทศเกาหลีฯ - จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา เขียนบทความ "กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี"

"...การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาล ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมาช้านาน เสรีภาพในการชุมนุมประท้วงและเดินขบวนถือเป็นสิทธิเสรีภาพทางการเมืองที่สำคัญของพลเมือง เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพที่พัฒนาต่อยอดจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลมาสู่การแสดงความคิดเห็นแบบรวมหมู่ (collective) และถือเป็นหนึ่งในพัฒนาการสำคัญของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพลเมือง การที่รัฐบาลเกาหลีใต้พยายามลิดรอนเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงหรือเดินขบวนเรียกร้องของประชาชนโดยการยกเอาอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความสำเร็จในการพัฒนาประเทศเชิงวัตถุมากดข่มข้อเรียกร้องของคนเล็กคนน้อยนั้น จึงเป็นการทำลายพื้นที่ที่ประชาชนชั้นล่างของประเทศใช้เป็นเวทีสะท้อนความทุกข์ร้อนและความต้องการของตนไปยังรัฐบาล..."

22 May 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ การชุมนุมสาธารณะ

read 4431 ไม่มีความคิดเห็น

การประหารชีวิต Louise XVI ในความคิดของ Saint-Just

การประหารชีวิต Louise XVI ในความคิดของ Saint-Just

ปิยบุตร แสงกนกกุล

« Osez : ce mot renferme toute la politique de notre révolution »
“จงกล้า คำคำนี้ครอบคลุมนโยบายทั้งหมดของปฏิวัติเรา”

Antoine Louise de Saint-Just
Discours du 8 ventôse an II


14 May 2011 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags ประวิติศาสตร์ บทความ

read 4271 ไม่มีความคิดเห็น

ความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ขัดกับเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นฯ

บทความ "ความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ขัดกับเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น  : กรณีหมิ่นประมาทกษัตริย์สเปน"

ปิยบุตร แสงกนกกุล

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๐๑๑ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้วินิจฉัยคดีที่น่าสนใจ คือ คดี Otegi Mondragon v. Spain ในคดีนี้ ศาลฯยืนยันว่าการที่ศาลภายในแห่งรัฐสเปนพิพากษาลงโทษบุคคลในความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์นั้นเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปรับรองไว้ในมาตรา ๑๐...

18 March 2011 | โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 8892 ไม่มีความคิดเห็น

เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะฯ - จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา เขียนบทความขนาดยาวเรื่อง "เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะ : หลักทั่วไปและข้อจำกัด" เพื่อเป็นแนวทางในการจับตากฎหมายว่าด้วยการชุมนุมที่ประเทศไทยพยายามจะผลักดัน

"...โดยเหตุนี้ การปรับใช้บทบัญญัติว่าด้วยข้อจำกัดในการชุมนุมสาธารณะแบบเหวี่ยงแหคลุมทุกกรณี เช่น การห้ามไม่ให้มีการเดินขบวนไม่ว่ากรณีใด ๆ ในระหว่างเวลาที่กำหนด (เช่นระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น) หรือการห้ามการชุมนุมใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการชุมนุมสาธารณะ (เช่น หน้าทำเนียบรัฐบาล หน้าศาลากลางจังหวัด) เช่นนี้เป็นการห้ามในลักษณะเหมารวมโดยไม่ใช่ดุลย์พินิจพิจารณาจากสถานการณ์ หรือสภาพเฉพาะของเรื่องเป็นรายกรณี จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหลักความได้สัดส่วน ใช้บังคับไม่ได้..."

11 March 2011 | โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ | tags กฏหมายมหาชน บทความ กฎหมายการชุมนุม สิทธิเสรีภาพ

read 25934 ไม่มีความคิดเห็น

« 1 2 3 4 5 6 »
เข้าสู่ระบบ