Home » Directory » Pages tagged by บทความแนะนำ

นิติธรรม (ชาติ) – นิติราษฎร์แถลง #สถิตย์ ไพเราะ

อาจารย์สถิตย์ ไพเราะ เขียนบทความ   "นิติธรรม (ชาติ) – นิติราษฎร์แถลง" แสดงความเห็นต่อประเด็นในบทความชื่อเดียวกัน ของ โสต สุดานันท์ (ตีพิมพ์ในมติชนออนไลน์

"...บัดนี้ประชาชนส่วนใหญ่เขาเข้าใจความหมายปรัชญา แนวคิด รวมทั้งขบวนการขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องและถ่องแท้ลึกซึ้ง มีแต่พวกขุนศึก อำมาตย์และขุนนางกับพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่ยังอยากได้รัฐบาลพระราชทานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗ อยู่เรื่อย แก้รัฐธรรมนูญให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหัวใจของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ยึกยัก โยกโย้ ขัดขวางด้วยกลอุบายต่าง ๆ โดยคิดว่าประชาชนไทยนั้นโง่ ไม่รู้เท่าทัน การต่อสู้ระหว่างฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยยังคงมีต่อไปจบเมื่อไรไม่มีใครรู้..."


24 December 2013 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags เรื่องทั่วไป บทความแนะนำ

read 1856 ไม่มีความคิดเห็น

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ

รายงานการวิจัย เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่ามีสถานะทางกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างไร และการใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นอาจถูกตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการได้หรือไม่ ทั้งนี้ ได้ศึกษาทั้งในทางทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนทางปฏิบัติในระบบรัฐธรรมนูญนานาประเทศ ซึ่งมีทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรตุลาการในการเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยว่าภายใต้โครงสร้างระบบรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน องค์กรตุลาการหรือกล่าวโดยเฉพาะคือศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่

25 November 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความแนะนำ

read 2819 ไม่มีความคิดเห็น

วิเคราะห์ความผิดฐานทำให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงักลง

"ความผิดฐาน “ทำให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงักลง” โดยหลักการแล้วเป็นความผิดสากลตามพิธีสารมอนตริออล ค.ศ. ๑๙๘๘ แต่มิได้มีชื่อเรียกว่าเป็นความผิดฐาน “ก่อการร้าย” ส่วนความผิดฐาน “ก่อการร้าย” ตามประมวลกฎหมายอาญานั้นโดยหลักการแล้วมิได้เป็นความผิดสากล ดังที่เข้าใจกัน เว้นแต่จะมีองค์ประกอบความผิดไปพ้องกับความผิดสากลตามกฎหมายระหว่างประเทศ" - ประเสริฐ ป้อมป้องศึก

12 March 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายระหว่างประเทศ บทความแนะนำ ท่าอากาศยาน ก่อการร้าย ความผิดสากล ความผิดท้องถิ่น

read 3279 ไม่มีความคิดเห็น

Euthanasiaกับการแก้ไขรธน.ลักเซมเบิร์ก:ว่าด้วยอำนาจกษัตริย์กรณีการประกาศใช้กฎหมาย

Euthanasia กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรลักเซมเบิร์ก : ว่าด้วยอำนาจกษัตริย์กรณีการประกาศใช้กฎหมาย

โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

๑. บทนำ

๒.  ราชอาณาจักรลักเซมเบิร์กกับความขัดแย้งในร่างกฎหมายเกี่ยวกับ Euthanasia

๓. พระราชอำนาจของกษัตริย์ลักเซมเบิร์กในกระบวนการตรากฎหมาย

๔. การปฏิรูปรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชอำนาจในกระบวนการตรากฎหมายในปี ๒๐๐๙

๕. บทสรุป

23 June 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความแนะนำ

read 3095 ไม่มีความคิดเห็น

ท่านสถิตย์ ไพเราะ โต้บทความ“ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์” ของท่านภชฤทธิ์ นิลสนิท

"นักกฎหมายควรจะต้องรู้ว่า  ประเทศไทยปกครองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นระบอบประชาธิปไตย  และพยายามจะเป็นนิติรัฐ  ไม่ใช่ปกครองตามแนวโบราณราชนิติประเพณี  ซึ่งเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ฉะนั้นจึงต้องยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลัก  ไม่ใช่ยึดโบราณราชนิติประเพณีเป็นหลัก" - สถิตย์  ไพเราะ  ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 April 2012 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความแนะนำ สถิตย์ไพเราะ

read 6522 ไม่มีความคิดเห็น

นิติราษฏร์ Effect (อัพเดด 26 ธันวาคม 2554)

ทีมงาน Siamintelligence.Com (SIU) รวบรวม “เรื่องราว” และ “ปฏิกิริยา” ที่มีต่อข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ให้ "ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549" จากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมไว้โดยสังเขป รวมทั้งเขียน “แผนภาพ” (diagram) เพื่อช่วยทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องราว ชื่อบทความเดิมคือ "นิติราษฏร์ Effect ปฏิกิริยาต่อข้อเสนอของนิติราษฏร์"

คณะนิติราษฏร์เห็นว่า น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจติดตามปรากฎการณ์นิติราษฏร์อยู่ จึงได้ขออนุญาต SIU เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อ โดยคณะนิติราษฏร์ได้เพิ่มเติม บทความ แถลงการณ์ ภาพการ์ตูน รวมทั้งความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ทั้งของกลุ่มที่สนับสนุนและคัดค้านข้อเสนอ ซึ่งออกมาภายหลังการรวบรวมของ SIU ไว้ด้วย ทั้งนี้ เท่าที่จะสามารถรวบรวมได้

อนึ่ง เพื่อไม่ให้บทความยาวเกินไป นิติราษฏร์จะตัดตอนเนื้อความบางส่วนให้สั้นลง ผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากลิงค์ต้นฉบับ 

คณะนิติราษฏร์ขอขอบคุณ SIU มา ณ โอกาสนี้. 

26 December 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags เรื่องทั่วไป บทความแนะนำ

read 12553 ไม่มีความคิดเห็น

70 ปี พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 ฯ (ตอน 2) - ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนบทความ "70 ปี พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 ฉบับประชาธิปไตยฯ ตอนที่ 2
มรณกรรมใต้ตีนเผด็จการ"
ต่อจากบทความ ตอน 1 เรื่อง "70  ปี พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 2484 อ่านกฎหมายเก่านั่งคุยกับนิติราษฎร์ ตอนที่ 1 ในอ้อมอกคณะราษฎร"

"...สังคมสงฆ์เมื่อถูกตามใจด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505 กฎหมายดังกล่าวถูกแก้ไขอีกครั้งในปี 2535 โดยไม่กระทบกับโครงสร้างเดิม มาจนถึงปัจจุบันทำให้เห็นว่า แม้รัฐธรรมนูญทางโลกจะหกล้มหกลุก ลองผิดลองถูกในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ โดยเฉพาะฉบับหลังๆ ที่ให้ความสำคัญกับประชาชน สิทธิของคนในระดับต่างๆ มากขึ้น แต่กฎหมายของคณะสงฆ์ก็ยังผดุงซึ่งอำนาจของพระในกลุ่มเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ในความลี้ลับสนธยาของวงการสงฆ์ ทั้งยังประสานเสียงไปกับการเติบโตของสังคมความเชื่อพุทธพาณิชย์..."

12 December 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความแนะนำ

read 8724 ไม่มีความคิดเห็น

พระพุทธเจ้า ประชาธิปไตย รัฐประหาร - ไพศาล ลิขิตปรีชากุล

บทความ "พระพุทธเจ้า ประชาธิปไตย รัฐประหาร" โดย ไพศาล ลิขิตปรีชากุล 

"...คนไทยใฝ่รัฐประหารมักมองหาแต่ทางลัด โดยมิได้คำนึงถึงว่า เราไม่สามารถแก้ความผิดอย่างหนึ่งได้ด้วยความผิดอีกอย่างหนึ่ง และเป้าหมายสูงส่งไม่สามารถบรรลุได้ด้วยวิธีการอันต่ำทราม หากแต่ควรเอาแบบอย่างจากพระพุทธเจ้าที่สอนธรรมอัน “งดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง และงดงามในที่สุด” นั่นคือ บริสุทธิ์ทั้งความเห็นชอบ วิธีการชอบ และผลลัพธ์ชอบ พระธรรมปิฎกยังกล่าวว่า  “เมื่อเริ่มด้วยความเห็นผิด ทุกอย่างก็ผิดไปหมด เมื่อมีความเห็นชอบ การกระทำต่างๆ ก็เป็นไปในทางที่ชอบ...” 

01 December 2011 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags นิติปรัชญา บทความแนะนำ

read 9539 ไม่มีความคิดเห็น

ประเทศไทยกับศาลอาญาระหว่างประเทศ - ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

"อนุสนธิจากการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวเกี่ยวกับการ ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศกรณี 91 ศพ โดยในเนื้อข่าวได้ปรากฏมีเนื้อหาว่าจากประเทศไทยได้ให้สัตยาบันธรรมนูญกรุง โรม พ.ศ. 2543 โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2552 เรียบร้อยแล้วมีผลทำให้ประเทศไทยเป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศเรียบร้อย แล้ว เนื่องจากเรื่องการฟ้องคดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องสำคัญและ เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรงจึงสมควรอธิบายทั้ง “ข้อเท็จจริง” และ “ข้อกฎหมาย” เพื่อมิให้สาธารณชนเข้าใจคลาดเคลื่อน"  ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

30 November 2011 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายระหว่างประเทศ บทความแนะนำ

read 9007 ไม่มีความคิดเห็น

ปกป้องสถาบัน - เกษียร เตชะพีระ

"สิ่งที่คณะรัฐประหาร คปค. กระทำเมื่อ ๕ ปีก่อนคือการใช้อำนาจปืนลุกขึ้นฉีกกฎหมายสูง สุดของชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้ทิ้งโดยพลการ"

เกษียร เตชะพีระ

03 October 2011 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags นิติรัฐ บทความแนะนำ เกษียร สถาบัน รัฐประหาร

read 9097 ไม่มีความคิดเห็น

« 1 2 3 4 »
เข้าสู่ระบบ