Home » Directory » Pages tagged by กฏหมายมหาชน

ข้อเสนอเลื่อนการเลือกตั้ง : ข้อเสนอที่มองไม่เห็นหัวคน

วรเจตน์ ภาคีรัตน์  เขียนบทความ "ข้อเสนอเลื่อนการเลือกตั้ง : ข้อเสนอที่มองไม่เห็นหัวคน"  

"...ด้วยเหตุนี้ ความพยายามขัดขวางการเลือกตั้ง ความพยายามให้เลื่อนการเลื่อนตั้งออกไป จึงเท่ากับการยอมให้คณะรัฐมนตรีรักษาการต้องอยู่ในตำแหน่งนานต่อไปเช่นกัน หากผู้ใดเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป แต่ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการต้องออกจากตำแหน่งทั้งคณะ (ซึ่งไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญรองรับให้กระทำได้) หรือแม้ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดแจ้งให้คณะรัฐมนตรีรักษาการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ แต่ภายในใจต้องการเช่นนั้น ข้อเสนอเช่นนี้ ย่อมเป็นข้อเสนอที่เรียกว่า “เอาแต่ได้” เป็นข้อเสนอที่น่าชิงชังรังเกียจ เพราะผู้เสนอมองไม่เห็นหัวของผู้คนจำนวนมหาศาลที่รักสันติภาพ เคารพความแตกต่างในระบอบประชาธิปไตย และต้องการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามวิถีทางของอารยะชน ไม่ใช่วิถีทางของอันธพาล..."

คลิ๊กอ่านโดยพลัน !

13 January 2014 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 9922 ไม่มีความคิดเห็น

สัมภาษณ์'วรเจตน์ ภาคีรัตน์' ประเพณีการปกครองฯ ตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ

คำชี้แจง : ในขณะที่ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ให้สัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่อง "ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ" แก่ทีมงานของวารสารกฎหมายฉบับหนึ่งคือ จุลนิติ ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งกระแสทางสังคมบางกลุ่มได้เรียกร้องให้มีนายกรัฐมนตรีพระราชทานขึ้นโดยยกบทบัญญัติมาตรา ๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๔๐) ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น บทสัมภาษณ์ความเห็นกรณีการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา ๗ จึงเป็นปฏิกิริยาทางวิชาการต่อกระแสรณรงค์เรื่องนายกพระราชทานในช่วงนั้น

คณะนิติราษฎร์เห็นว่า บทสัมภาษณ์ทางวิชาการชิ้นนี้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตลอดจนปัญหาบางประการเกี่ยวกับพระราชอำนาจของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อใช้อ้างอิงได้ต่อไปในทางวิชาการ คณะนิติราษฎร์จึงนำบทความนี้ตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์คณะนิติราษฎร์เผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง.

บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกโดยดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์. บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่อง "ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ". ใน จุลนิติ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๔๙) 

04 December 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน สัมมนา-บทสัมภาษณ์

read 4381 ไม่มีความคิดเห็น

คลิปนิติราษฎร์แถลงการณ์ต่อคำวินิจฉัยศาลรธน. กรณีแก้ไขที่มาส.ว.

คลิปงานคณะนิติราษฎร์แถลงข่าวเพื่อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ ต่อกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ และ ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ ของ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.


26 November 2013 | โดย สาวตรี สุขศรี | tags กฏหมายมหาชน ไฟล์เสียง-ภาพ

read 2309 ไม่มีความคิดเห็น

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ

รายงานการวิจัย เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่ามีสถานะทางกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างไร และการใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นอาจถูกตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการได้หรือไม่ ทั้งนี้ ได้ศึกษาทั้งในทางทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนทางปฏิบัติในระบบรัฐธรรมนูญนานาประเทศ ซึ่งมีทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรตุลาการในการเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยว่าภายใต้โครงสร้างระบบรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน องค์กรตุลาการหรือกล่าวโดยเฉพาะคือศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่

25 November 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความแนะนำ

read 2859 ไม่มีความคิดเห็น

สัมภาษณ์ 'ธีระ สุธีวรางกูร':

"ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมา มันเกิดจากการกระทำที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญโดยแท้ ที่ได้ไปรับเรื่องที่ศาลฯไม่มีอำนาจมาวินิจฉัย ผลจากการกระทำเช่นนี้ของศาลฯ ไม่เพียงแต่จะเกิดสถานการณ์ทางกฎหมายที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาทางการเมือง  และความกินแหนงแคลงใจระหว่างศาลฯกับรัฐสภาอีกด้วย" - ธีระ สุธีวรางกูร

13 October 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน สัมมนา-บทสัมภาษณ์ ศาลรัฐธรรมนูญ

read 2592 ไม่มีความคิดเห็น

อำนาจของ กสทช.ในการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ภายหลังสิ้นสุดสัญญาฯ

ความเห็นเกี่ยวกับอำนาจของ กสทช. ในการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ๑๘๐๐ MHz ระหว่าง บมจ.กสท. กับ บริษัททรูมูฟ จำกัด และระหว่าง บมจ.กสท. กับ บริษัทดิจิตอลโฟน จำกัด

"กล่าวโดยสรุปผู้ทำความเห็น เห็นว่า กสทช.ไม่มีอำนาจในการออกประกาศตามร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการฯ และเสนอให้แก้ปัญหาโดยเร่งประชาสัมพันธ์และเพิ่มขีดความสามารถในการโอนย้ายผู้ใช้บริการไปยังผู้ให้บริการรายอื่นให้เต็มศักยภาพในระยะเวลาสองเดือนเศษก่อนที่สัญญาสัมปทานคลื่น ๑๘๐๐ MHz ที่เป็นปัญหาอยู่นี้จะสิ้นสุดลง" - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

29 July 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความ กสทช. มาตรการคุ้มครองชั่วคราว สัมปทาน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาญา กฎ

read 2936 ไม่มีความคิดเห็น

ประเด็นทางกฎหมายปกครองที่น่าสนใจจากกรณีการประมูลคลื่นความถี่ ๓ จี

“ประเด็นทางกฎหมายปกครองที่น่าสนใจจากกรณีการประมูลคลื่นความถี่ ๓ จี”, บทความนำเสนอในการอภิปรายเรื่อง ๓ จี อนาคตหลังศาลปกครอง จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

04 July 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความ

read 2425 ไม่มีความคิดเห็น

ส่วนได้เสียของ “สมาคม” ในการฟ้องคดีปกครองสิ่งแวดล้อมในระบบกฎหมายฝรั่งเศส

"ในการพิจารณาส่วนได้เสียของสมาคมหรือองค์กรกลุ่มในการฟ้องคดี ศาลจะพิจารณาส่วนได้เสียทั้งในแง่เนื้อหา (ratione materiae) และในแง่พื้นที่ (ratione loci) ปัญหามีอยู่ว่า ศาลมักพิจารณาส่วนได้เสียในแง่เนื้อหาโดยดูจากวัตถุประสงค์ของสมาคม เช่น ข้อบังคับสมาคมกำหนดวัตถุประสงค์ของสมาคมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และคำสั่งทางปกครองหรือกฎที่สมาคมฟ้องขอเพิกถอนนั้นส่งผลกระทบกระเทือนอันทำให้หรืออาจทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย ศาลก็มักจะถือว่าสมาคมนั้นมีส่วนได้เสียในการฟ้องคดีแล้ว ในขณะที่สมาคมเองมักกำหนดวัตถุประสงค์ของสมาคมไว้ในข้อบังคับแบบกว้างๆ (เช่น คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ)

ในส่วนของส่วนได้เสียในแง่พื้นที่นั้น กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นสมาคม พบว่าศาลไม่พิจารณาเท่าไรนัก อาจเนื่องมาจากสมาคมมักจดทะเบียนและมีที่ตั้งของสำนักงานในกรุงเทพมหานคร เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เท่ากับว่า เมื่อไรก็ตามที่สมาคมผู้ฟ้องคดีเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้ว สมาคมนั้นก็มีส่วนได้เสียในการฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าสมาคมนั้นตั้งอยู่ที่ใด และคำสั่งทางปกครองหรือกฎที่ฟ้องเพิกถอนนั้นมีผลในเขตพื้นที่ใด

เกณฑ์การพิจารณาส่วนได้เสียในการฟ้องคดีของสมาคมดังกล่าว ส่งผลให้สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรเอกชนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอาจฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ทุกกรณีทั่วประเทศ"

03 July 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความ ส่วนไดัเสึย สมาคม คดีสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง กฎ คำสั่งทางปกครอง

read 4080 ไม่มีความคิดเห็น

สัมภาษณ์‘วรเจตน์ ภาคีรัตน์’: “นี่คือหัวใจ ”สภาต้องแก้ รธน.ให้ได้

 “แต่เมื่อปรากฏต่อรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่า ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาใช้อำนาจที่ตัวเองไม่มีจากรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวเองมีอำนาจอะไรจากตัวรัฐธรรมนูญ สภาซึ่งทรงอำนาจตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันเขาย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญได้” - วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ให้สัมภาษณ์คณะ "ข่าวรัฐสภาถึงประชาชน" ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

05 June 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความ รัฐธรรมนูญ ตุลาการ รัฐประหาร ศาลรัฐธรรมนูญ

read 7646 ไม่มีความคิดเห็น

การปฏิรูปองค์กรตุลาการ : ความท้าทายในบริบทการเมืองไทย

"องค์กรตุลาการที่ดีจะต้องเชื่อมโยงกลับไปหาประชาชนได้ โดยอาจจะเชื่อมโยงผ่านองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติหรือองค์กรฝ่ายบริหารแล้วแต่กรณี แต่องค์กรที่จะถอดถอนผู้พิพากษาหรือตุลาการออกจากตำแหน่งควรจะเป็นคนละองค์กรกับองค์กรที่แต่งตั้ง กล่าวคือ ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งไม่ควรมีอำนาจถอดถอน กรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งอาจจะให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ถอดถอน หรือให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อให้วุฒิสภาที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยรับรองหรือให้ความเห็นชอบ แต่การถอดถอนออกจากตำแหน่งจะต้องให้อีกสภาหนึ่งเป็นผู้ถอดถอน หลักการหรือกลไกในลักษณะนี้จะเป็นการประกันความเป็นอิสระในระดับหนึ่ง" - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

14 May 2013 | โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล | tags กฏหมายมหาชน บทความ ปฏิรูปศาล ประชาธิปไตย องค์กรตุลาการ

read 6640 ไม่มีความคิดเห็น

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ