อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

กฎหมายการชุมนุม

3 October 10

๓. ข้อจำกัดเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะ

หลักการแรกที่รัฐควรระมัดระวังในการจำกัดเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมในที่ สาธารณะก็คือ เหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการออกข้อจำกัด (Legitimate Grounds for Restriction) อันที่จริงเหตุผลอันชอบธรรมที่สนับสนุนให้รัฐออกกฎหมายจำกัดเสรีภาพในการ ชุมนุมในที่สาธารณะได้นั้นได้มีบัญญัติไว้พร้อมมูลแล้วในรัฐธรรมนูญและใน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง

...

Blog Icon

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

กฎหมายการชุมนุม

3 October 10

๒. หลักทั่วไปของเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะ

เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ (Public Assembly) สามารถตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายได้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความคิดเห็นและปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มชน (Common Interests) สำหรับประชาชนทั่วไป เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบสันติช่วยให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายใน กลุ่มของผู้ชุมนุมและระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับพลเมืองคนอื่นๆ ช่วยให้ผู้คนในสังคมม

...

Blog Icon

คาร์ล มาร์กซ์ แปลโดย ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล

บทความ

2 October 10

ข้อพินิจบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งถึงหนทางแห่งชีวิตการงาน²

แปลจากบทความเรื่อง "Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines Berufs" โดย Karl Marx สำนวนการแปลโดย ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล "บทความของ คาร์ล มาร์กซ์ ที่เรียบเรียงขึ้นในวัยหนุ่มเรื่องนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับช่วยในการขบคิดไตร่ตรองและวินิจฉัยได้ว่า ทางแยกในชีวิตที่คนหนุ่มสาวต้องเผชิญอยู่เบื้องหน้า เส้นทางไหนที่จะพึงเหมาะสมกับตนเองมากที่

...

Blog Icon

ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล

การทำงาน

2 October 10

ความนำของผู้แปล

แปลจากบทความเรื่อง "Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines Berufs" โดย Karl Marx สำนวนการแปลโดย ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล "บทความของ คาร์ล มาร์กซ์ ที่เรียบเรียงขึ้นในวัยหนุ่มเรื่องนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับช่วยในการขบคิดไตร่ตรองและวินิจฉัยได้ว่า ทางแยกในชีวิตที่คนหนุ่มสาวต้องเผชิญอยู่เบื้องหน้า เส้นทางไหนที่จะพึงเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

...

เข้าสู่ระบบ