อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

ดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์

บทความแนะนำ

4 October 10

คำสั่งศาลปกครองกรณีคลื่น 3Gฯ - รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์

"จดหมายเหตุกฎหมายปกครอง เรื่อง คำสั่งศาลปกครองที่ให้ระงับการประมูลคลื่นความถี่ 3G ไว้ชั่วคราว" โดย ดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ บทความชวนอ่าน ที่เขียนวิพากษ์บทบาทของศาลในยุคสมัยปัจจุปัน ในอันที่จะยับยั้งการบริหารราชการของฝ่ายบริหาร ผ่านการวิเคราะห์ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 379/2553 เรื่องการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1 IMT (“คำสั่งศ

...

Blog Icon

สัมมนา-บทสัมภาษณ์

4 October 10

ถึงเวลาทบทวนศาลปกครอง - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ใบตองแห้ง สัมภาษณ์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับเปิดประมูล 3G เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

...

Blog Icon

เอกสารประวัติศาสตร์

3 October 10

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ๒๔๗๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเก้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า โดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยาม เพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้น และโดยที่ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญิติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้... มาตรา ๑ อำนาจสูงสุดจองประเทศนั้นเป็นของราษฎ

...

Blog Icon

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

กฎหมายการชุมนุม

3 October 10

บรรณานุกรม

บรรณานุกรมจากบทความเรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะ : หลักทั่วไปและข้อจำกัด

...

เข้าสู่ระบบ