อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

ธงชัย วนิจจะกุล

บทความแนะนำ

21 October 10

ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา - ธงชัย วนิจจะกุล

ปรากฎการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ 2 เรื่อง ได้แก่ การตีความพระราชอำนาจทั่วไปของพระมหากษัตรย์ หวังอาศัยพระราชอำนาจเป็นปัจจัยตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาล และความพยายามของทุนใหญ่ที่จะยึดครองสื่อมวลชล จนสาธารณชนตื่นตระหนกว่าเป็นการทำลายเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน หากพิเคราะห์ให้ดี ทั้งสองกรณีมีสาระที่แท้จริงเป็นเรื่องเดิม ๆ ที่เกิดขึ้นครั้งแ

...

Blog Icon

บทความนักศึกษา

21 October 10

ข้อโต้แย้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ - พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

เห็นได้ว่า “หน้าที่” อันจะต้องกระทำแต่ไม่กระทำ ที่เรียก “งดเว้น” นั้น ต้องมิใช่หน้าที่โดยทั่วๆ ไป  แต่เป็นหน้าที่โดยเฉพาะที่ต้องทำเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเช่นที่เกิดนั้น  แต่ถ้าเป็นเพียงหน้าที่โดยทั่วๆไป ทางศีลธรรมหรือในฐานะพลเมืองดี ย่อมไม่ใช่ “งดเว้น”แต่จะเป็น “ละเว้น”การกระทำ

...

Blog Icon

ดอม ด่านตระกูล

บทความแนะนำ

20 October 10

ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต ฯ (2) - ดอม ด่านตระกูล

"โดยความสัตย์จริงฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อผู้เขียนหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ (วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย)ใดๆเลย ครั้งแรกที่เขียนก็เพื่อคงไว้ซึ่งสัจจะที่พ่อของฉันได้อุตสาหะศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและนำมาเผยแพร่  ในการเขียนต่อครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน  ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่นักเขียนท่านนั้นได้กรุณาส่งหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญมา

...

Blog Icon

หยุด แสงอุทัย

บทความแนะนำ

20 October 10

เราจะตั้งต้นเป็นประชาธิปไตยที่ไหน ? - หยุด แสงอุทัย¹

" ... ที่ว่าให้นักศึกษามีความรู้ในวิชารัฐธรรมนูญทั่วไปนั้นก็เพราะประเทศไทยได้มีการปฏิวัติและรัฐประหารบ่อยครั้ง  และทุกครั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  ถ้านักศึกษาศึกษาแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  เวลาที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ดี  หรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในภายหลังก็ดี  นักศึกษาก็จะไม่สามารถเข้าใจรัฐธรร

...

เข้าสู่ระบบ