อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

22 November 13

สถานที่จัดงานนิติราษฎร์แถลงข่าววันเสาร์ที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๖

ตามที่คณะนิติราษฎร์จัดงานแถลงข่าวเพื่อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ ต่อกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นั้น คณะนิติราษฎร์ขอแจ้งให้ผู้สนใจทราบว่า การแถลงข่าวดังกล่าวจะมีขึ้น ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ และ ห้องบุญชู  โรจนเสถียร ชั้น ๓ &nbs

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

21 November 13

แถลงข่าวเพื่อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการต่อคำวินิจฉัยศาลรธน.

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร แถลงข่าวเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการ  กรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คณะนิติราษฎร์เห็นว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธ

...

Blog Icon

เอกสารประวัติศาสตร์

14 November 13

คำพิพากษาคดีหมิ่นฯอดีตกษัตริย์ ผิด ม.๑๑๒

ศาลฎีกาเห็นว่า "ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต้นราชวงศ์ตลอดมาจนกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน ประชาชนในประเทศจึงผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือ บุคคลใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใด ๆ มิได้ ด้วยเหตุนี้การที่กฎหมายมิได้บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์จะต้องครองร

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

31 October 13

ความเห็นต่อร่างพรบ.นิรโทษกรรมของคณะกรรมการฯ

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... และข้อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  ตามที่นายวรชัย เหมะ กับคณะได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภา

...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ