Home » เอกสารประวัติศาสตร์ » เอกสารประวัติศาสตร์ : คู่มือระบอบใหม่ (๒๔๗๗)

เอกสารประวัติศาสตร์ : คู่มือระบอบใหม่ (๒๔๗๗)

Blog Icon

กฏหมายมหาชน

08 May 2011

read 4853

"ถ้าพระมหากษัตริย์ทรงแสดงพระราชดำริเปนการเปิดเผยประการใดแล้ว มหาชนย่อมมีสิทธิที่จะติชมได้ ถ้าเปนข้อราชการแผ่นดิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว การติชมก็เปนการติชมเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าไม่เปนการแผ่นดินแล้ว ไม่มีใครรับผิดชอบแทน เพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ จึ่งไม่ทรงแสดงพระราชดำริเปนการเปิดเผยในข้อซึ่งจะเปนที่ทุ่มเถียงกันได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา เคยพระราชทานพระบรมราโชวาทเปนที่จับใจมาหลายคราวแล้ว แต่ต่อไปภายหน้า ถ้าจะทรงปฏิบัติตามลัทธิรัฐธรรมนูญแล้ว จะต้องไม่พระราชทานในข้อซึ่งอาจเปนที่ทุ่มเถียงกันได้ เพราะว่าถ้าจะไม่ให้ออกความเห็นประการใดหรือให้ออกความเห็นแต่ในทางชมในพระราชดำรัสต่าง ๆ แล้ว จะเปนการขัดกับเสรีภาพของประชาชนมาตรา ๑๔*" (คู่มือระบอบใหม่ , หน้า ๒๕ - ๒๖)

 

* มาตรา ๑๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม "ภายในบังคับแห่งบทกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ"

 

ดาวน์โหลด : คู่มือระบอบใหม่

 

บรรณานุกรม : บุญทอง เลขะกุล (ผู้รวบรวมพิมพ์). "คู่มือระบอบใหม่" (โรงพิมพ์ประชาชาติ : พระนคร, ๒๔๗๗).

 

 

ขอบคุณเอกสารจาก สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าสู่ระบบ