Home » Blog » 112

ประกาศนิติราษฎร์

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงการณ์ 112 สมศักดิ์เจียมธีรสกุล

13 February 2014

read

แถลงการณ์นิติราษฎร์ ประณามการใช้ความรุนแรงต่ออ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

แถลงการณ์ 
เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงข่มขู่คุกคาม 
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 

จากกรณีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าไปใช้อาวุธยิงเข้าไปในบ้านและทำลายรถยนต์ของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอแสดงความเห็นและจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

๑. ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใช้เสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่เป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับนานาอารยประเทศ ไม่ปรากฏว่าในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ดร.สมศักดิ์ได้ข่มขู่ บังคับข่มขืนใจ ให้บุคคลอื่นต้องเห็นด้วยกับความคิดเห็นของตนแต่อย่างใด บุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ ดร.สมศักดิ์ ย่อมสามารถแสดงความไม่เห็นด้วย และสามารถนำเอาข้อมูล ข้อเท็จจริงเข้าหักล้าง โต้แย้ง ประเด็นที่ ดร.สมศักดิ์นำเสนอได้อย่างเต็มที่ตามวิสัยของอารยชน ซึ่งหากผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะได้ดำเนินการดังที่ได้กล่าวมา การดำเนินการเช่นนี้ย่อมจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่วงวิชาการและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยและจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันกษัตริย์อีกด้วย การใช้กำลังข่มขู่คุกคามมุ่งหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ ดร.สมศักดิ์ อันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ทั้งๆที่ ดร.สมศักดิ์ ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองหรือได้ประโยชน์ใดๆจากความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความป่าเถื่อน ไร้อารยะ ของผู้กระทำการและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าว ถ้าหากมี


...

Blog Icon

ข่าวสาร 112 ครก.112

18 March 2013

read

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ


วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เรียน ผู้พิพากษาและตุลาการ

บุคคลและคณะบุคคลที่ได้ร่วมกันเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ขึ้นขอเรียนว่า บทบาทขององค์กรตุลาการที่ก่อให้สาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงเช่นนั้น ย่อมเห็นได้จากการที่องค์กรตุลาการได้นำเอาประกาศของคณะรัฐประหารมาใช้บังคับแก่คดีทั้ง ๆ ที่คณะรัฐประหารได้สูญสิ้นอำนาจในทางความเป็นจริงไปแล้ว ส่งผลให้สาธารณชนตลอดจนผู้พิพากษาและตุลาการที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเห็นว่า กระบวนการยุติธรรมภายหลังจากการทำรัฐประหารนั้นเป็นกระบวนการที่รับเอาภารกิจของการทำรัฐประหารมาสานต่อ เพื่อทำให้การโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งโดยชอบธรรมตามวิถีทางประชาธิปไตยบรรลุผลอย่างสมบูรณ์ การตัดสินคดีหลายคดีที่เชื่อมโยงกับการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มิใช่เป็นปัญหาเฉพาะในทางหลักการเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลกระทบในทางปฏิบัติด้วย เพราะบรรดาบุคคลตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองทั้งที่ปรากฏชัดแจ้งและที่แฝงเร้นซึ่งได้รับประโยชน์จากคำวินิจฉัยและคำพิพากษาที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ต่างอ้างคำวินิจฉัยและคำพิพากษาเหล่านั้นเป็นบรรทัดฐาน โดยละเลยข้อเท็จจริงที่ว่า คำวินิจฉัยและคำพิพากษาดังกล่าวมีที่มาซึ่งเชื่อมโยงกับการแย่งชิงอำนาจรัฐที่ปราศจากความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยทั้งสิ้น มิพักต้องกล่าวถึงเนื้อหาของคำวินิจฉัยและคำพิพากษาเหล่านั้นซึ่งมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังในทางที่เป็นผลร้าย หรือแม้แต่การขยายความบทบัญญัติที่มีโทษอาญาออกไปจนกระทั่งมีลักษณะเป็นการเทียบเคียงบทกฎหมายเพื่อลงโทษบุคคล การอ้างอิงคำวินิจฉัยและคำพิพากษาที่มีลักษณะเช่นนี้ ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อเนื่องมาในสังคม ซึ่งความขัดแย้งเช่นว่านั้นย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากองค์กรตุลาการใช้และตีความกฎหมายโดยซื่อตรงต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตย และปฏิเสธที่จะบังคับใช้บรรดาประกาศตลอดจนคำสั่งทั้งหลายของคณะรัฐประหาร


...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน 112

01 March 2013

read

สารถึงผู้อ่าน - สัมมนา ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

13:00 – 13:15     กล่าวนำ / อ่านจดหมายโต้แย้งคำสั่งประธานรัฐสภา กรณีปฏิเสธไม่นำร่างแก้ไข
                         เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
                         ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
13:15 – 15:00     ศาลกับ “ความยุติธรรม” ในคดีมาตรา 112
                         วาด รวี
                         สาวตรี สุขศรี
                         ปิยบุตร แสงกนกกุล
                         ยิ่งชีพ อัชฌานนท์  
                         พวงทอง ภวัครพันธุ์ ดำเนินรายการ
15:00 – 15:40     งานแสดงศิลปวัฒนธรรม
                         กวีราษฎร์ และแสงสำนึก
15:40 – 16:50     ศาล ในฐานะกลไกของระบอบ... ?
                         นิธิ เอียวศรีวงศ์
                         วรเจตน์ ภาคีรัตน์

16:50 – 17:00     อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ
                         สถิตย์ ไพเราะ อดีตรองประธานศาลฎีกา

ร่วมจัดงานโดย ครก 112 ปฏิญญาหน้าศาล กวีราษฎร์ แสงสำนึก กลุ่ม ๒๔ มิถุนา ประชาธิปไตย iLaw และคณะนิติราษฎร์

ในงานมีการจำหน่ายเสื้อยืด ๔ แบบ (ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท) และเสื้อคอปกโปโลของคณะนิติราษฎร์ (ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท) ออกแบบโดย มุกหอม วงษ์เทศ และดำเนินการโดยสำนักพิมพ์อ่าน เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายค่าหอประชุมและการจัดงานครั้งนี้.


...

เข้าสู่ระบบ