Home » Blog » แถลงข่าว

ประกาศนิติราษฎร์

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงข่าว กกต.

13 February 2014

read

แถลงข่าว "อำนาจและความรับผิดของกกต. กรณีกำหนดวันลงคะแนนใหม่"

คณะนิติราษฏร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฏร แถลงข่าวในประเด็น
"อำนาจและความรับผิดของ กกต. กรณีกำหนดวันลงคะแนนใหม่ไปเป็นเดือนเมษายน"

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงมติที่ประชุม กกต. กำหนดวันทดแทนวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ให้เป็นวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดวันทดแทนวันลงคะนนในหน่วยเลือกตั้งที่ถูกปิดไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ให้เป็นวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗   

คณะนิติราษฏร์เห็นว่า การใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันลงคะแนนใหม่ให้เนิ่นช้าออกไปจนถึงเดือนเมษายนนั้น มีประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายหลายประการ ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และบริหารประเทศแทนประชาชนชาวไทยอย่างมีนัยสำคัญ จึงได้จัดแถลงข่าว เพื่อเสนอความคิดเห็น ต่อกรณีการใช้อำนาจดังกล่าว รวมทั้งความรับผิดทั้งทางกฎหมาย และทางการเมืองของกกต. 

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๒๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจร่วมฟัง   


...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงข่าว ศาลรัฐธรรมนูญ

22 November 2013

read

สถานที่จัดงานนิติราษฎร์แถลงข่าววันเสาร์ที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๖

ตามที่คณะนิติราษฎร์จัดงานแถลงข่าวเพื่อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ ต่อกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นั้น 

คณะนิติราษฎร์ขอแจ้งให้ผู้สนใจทราบว่า การแถลงข่าวดังกล่าวจะมีขึ้น ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ และ ห้องบุญชู  โรจนเสถียร ชั้น ๓  ของ อาคารอเนกประสงค์ ๑  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.    

...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงข่าว ศาลรัฐธรรมนูญ

21 November 2013

read

แถลงข่าวเพื่อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการต่อคำวินิจฉัยศาลรธน.

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร แถลงข่าวเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการ 
กรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ในประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คณะนิติราษฎร์เห็นว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบควบคุมกระบวนการตลอดจนเนื้อหาของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้าตรวจสอบควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งๆที่ปราศจากอำนาจตามรัฐธรรมนูญแต่กลับสถาปนาอำนาจดังกล่าวขึ้นมาเอง จึงเป็นการขยายแดนอำนาจของตนออกไปจนกลายเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญและอยู่เหนือองค์กรทั้งปวงของรัฐ มีผลเป็นการทำลายหลักนิติรัฐประชาธิปไตยลง จนก่อให้เกิดสภาวการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาด 

แม้คณะนิติราษฎร์เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณาคดีดังกล่าวนี้ก็ตาม แต่โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญได้แสดงทัศนคติทางการเมืองผ่าน “คำวินิจฉัย” ต่อสาธารณชน ซึ่งเนื้อหาใน “คำวินิจฉัย” อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจนส่งผลร้ายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ จึงจำเป็นที่คณะนิติราษฎร์ต้องจัดแถลงข่าวเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการต่อ “คำวินิจฉัย” ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยจะแจ้งห้องให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


...

เข้าสู่ระบบ