Home » Blog » สารถึงผู้อ่าน

ประกาศนิติราษฎร์

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน 112

01 March 2013

read

สารถึงผู้อ่าน - สัมมนา ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

13:00 – 13:15     กล่าวนำ / อ่านจดหมายโต้แย้งคำสั่งประธานรัฐสภา กรณีปฏิเสธไม่นำร่างแก้ไข
                         เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
                         ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
13:15 – 15:00     ศาลกับ “ความยุติธรรม” ในคดีมาตรา 112
                         วาด รวี
                         สาวตรี สุขศรี
                         ปิยบุตร แสงกนกกุล
                         ยิ่งชีพ อัชฌานนท์  
                         พวงทอง ภวัครพันธุ์ ดำเนินรายการ
15:00 – 15:40     งานแสดงศิลปวัฒนธรรม
                         กวีราษฎร์ และแสงสำนึก
15:40 – 16:50     ศาล ในฐานะกลไกของระบอบ... ?
                         นิธิ เอียวศรีวงศ์
                         วรเจตน์ ภาคีรัตน์

16:50 – 17:00     อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ
                         สถิตย์ ไพเราะ อดีตรองประธานศาลฎีกา

ร่วมจัดงานโดย ครก 112 ปฏิญญาหน้าศาล กวีราษฎร์ แสงสำนึก กลุ่ม ๒๔ มิถุนา ประชาธิปไตย iLaw และคณะนิติราษฎร์

ในงานมีการจำหน่ายเสื้อยืด ๔ แบบ (ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท) และเสื้อคอปกโปโลของคณะนิติราษฎร์ (ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท) ออกแบบโดย มุกหอม วงษ์เทศ และดำเนินการโดยสำนักพิมพ์อ่าน เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายค่าหอประชุมและการจัดงานครั้งนี้.


...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน นิรโทษกรรม

10 January 2013

read

สารถึงผู้อ่าน - แถลงข้อเสนอทางวิชาการเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมฯ

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร จัดแถลงข้อเสนอทางวิชาการ

เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้ง


วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ (รองรับจำนวนคนได้ ๕๐ คน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แก้ไขเพิ่มเติม : เพิ่มเอกสารนำเสนอที่ใช้ในการแถลงการณ์ [คลิกเพื่ออ่าน] [ดาวน์โหลด

...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน

25 September 2012

read

จัดเสวนา ๒ ปี นิติราษฏร์ 6 ปี รัฐประหาร

นิติราษฎร์ จัดเสวนา "๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร"

ใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐  “นักกฎหมายไทยกับรัฐประหาร” ปาฐกถานำ โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ กิจกรรมรำลึกนวมทอง ไพรวัลย์ “๖ ปี แท็กซี่ชนรถถัง”

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ “รัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญ”
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
ปิยบุตร แสงกนกกุล
ดำเนินรายการโดย ธีระ สุธีวรางกูร

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ บทบาทของ คอป. กับการ "ปรองดอง"?  อภิปรายและตอบคำถามโดย คณะนิติราษฎร์

เปิดประตูหอประชุมตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่าน

นอกจากนี้ คณะนิติราษฎร์ได้จัดทำ ดีวีดี “นิติราษฎร์เสวนา”  รวมการเสวนาของคณะนิติราษฎร์ตลอด ๒ ปี มีจำนวน ๑๐ แผ่น จำหน่ายก่อนเริ่มงาน จำนวน ๕๐๐ ชุด ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท เพื่อนำรายได้จ่ายค่าหอประชุม

และคณะนิติราษฎร์ขอเรียนทุกท่านทราบว่าพวกเราไม่ประสงค์รับบริจาคเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจากบุคคลใด หน่วยงานใด หรือโดยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น !


...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน

19 September 2012

read

เลื่อนการจัดงานเสวนา 2 ปี นิติราษฎร์

ตามที่ได้มีการประกาศ และประชาสัมพันธ์ว่า คณะนิติราษฎร์ ร่วมกับศปช. และกลุ่มปฏิญญาหน้าศาล จะจัดงาน "รัฐประหาร ความรุนแรง อนิติรัฐ" เพื่อทบทวน 6 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 9.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากติดปัญหาเรื่องสถานที่ ไม่สามารถจัดงานในช่วงบ่าย (14.00 - 17.00 น.) ได้ ซึ่งเป็นช่วงของการเสวนาครบรอบ 2 ปี นิติราษฎร์ ในหัวข้อ "รัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญไทย" โดย สมาชิกนิติราษฎร์ 

จึงขอประกาศให้ผู้สนใจทุกท่านทราบว่า คณะนิติราษฎร์ จำเป็นต้องเลื่อนการจัดงาน เฉพาะในช่วงบ่ายอันเป็นช่วงของ "นิติราษฎร์เสวนา" นั้น ออกไปก่อน หากได้วัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนแล้ว จะได้ประกาศให้ทราบ และเรียนเชิญผู้สนใจอีกครั้งหนึ่ง 

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร
19 กันยายน 2555.

...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน ศาลรัรธรรมนูญ

13 July 2012

read

สารถึงผู้อ่าน - ข้อเสนอคณะนิติราษฏร์ว่าด้วยการยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญ

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร จัดแถลงข้อเสนอทางวิชาการ


"การยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญ และการจัดตั้งคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญ"


วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง LT 1 และ LT 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะนิติราษฏร์ จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนซักถามในวันและเวลาดังกล่าว.


...

« 1 2 3 4 5 »
เข้าสู่ระบบ