Home » Blog » ข่าวสาร

ประกาศนิติราษฎร์

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงการณ์

07 April 2016

read

แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ

แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์

เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาก่อนออกเสียงประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวทั้งฉบับหรือไม่

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติโดยละเอียดแล้ว มีความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของฝ่ายต่าง ๆ หลักเกณฑ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญโดยความมุ่งหวังที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งและการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนโดยเร็วดังนี้

ดาวน์โหลดแถลงการณ์ในรูปแบบ PDF

...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงการณ์

20 May 2014

read

แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย


แถลงการณ์ คณะนิติราษฎร์
เรื่อง การประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงนามประกาศกองทัพบก ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น คณะนิติราษฎร์พิจารณาแล้ว เห็นว่าประกาศกองทัพบกดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงการณ์

16 February 2014

read

แถลงการณ์ อำนาจและความรับผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แถลงการณ์ คณะนิติราษฎร์
อำนาจและความรับผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรณีกำหนดวันลงคะแนนใหม่ไปเป็นเดือนเมษายน

ตามที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ได้แถลงข่าวโดยอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติเมื่อ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กำหนดจัดวันลงคะแนนใหม่ทดแทนการลงคะแนนเลือกตั้งที่มีการประกาศงดการลงคะแนนไป โดยกรณีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ลงคะแนนใหม่ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และกรณีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ลงคะแนนใหม่ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ส่วนกรณีการลงคะแนนเลือกตั้งใน ๒๘ เขตเลือกตั้งที่ กกต. ไม่สามารถจัดการรับสมัครได้นั้น กกต. ยังไม่ได้พิจารณากำหนดวันลงคะแนน เพราะต้องรอความเห็นจากคณะรัฐมนตรีก่อนว่าจะยินยอมตราพระราชกฤษฎีกาประกาศรับสมัครใน ๒๘ เขตตามข้อเสนอของ กกต. หรือไม่

คณะนิติราษฎร์มีความเห็นต่อมติของ กกต. ดังนี้

...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงข่าว กกต.

13 February 2014

read

แถลงข่าว "อำนาจและความรับผิดของกกต. กรณีกำหนดวันลงคะแนนใหม่"

คณะนิติราษฏร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฏร แถลงข่าวในประเด็น
"อำนาจและความรับผิดของ กกต. กรณีกำหนดวันลงคะแนนใหม่ไปเป็นเดือนเมษายน"

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงมติที่ประชุม กกต. กำหนดวันทดแทนวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ให้เป็นวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดวันทดแทนวันลงคะนนในหน่วยเลือกตั้งที่ถูกปิดไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ให้เป็นวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗   

คณะนิติราษฏร์เห็นว่า การใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันลงคะแนนใหม่ให้เนิ่นช้าออกไปจนถึงเดือนเมษายนนั้น มีประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายหลายประการ ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และบริหารประเทศแทนประชาชนชาวไทยอย่างมีนัยสำคัญ จึงได้จัดแถลงข่าว เพื่อเสนอความคิดเห็น ต่อกรณีการใช้อำนาจดังกล่าว รวมทั้งความรับผิดทั้งทางกฎหมาย และทางการเมืองของกกต. 

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๒๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจร่วมฟัง   


...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงการณ์ 112 สมศักดิ์เจียมธีรสกุล

13 February 2014

read

แถลงการณ์นิติราษฎร์ ประณามการใช้ความรุนแรงต่ออ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

แถลงการณ์ 
เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงข่มขู่คุกคาม 
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 

จากกรณีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าไปใช้อาวุธยิงเข้าไปในบ้านและทำลายรถยนต์ของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอแสดงความเห็นและจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

๑. ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใช้เสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่เป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับนานาอารยประเทศ ไม่ปรากฏว่าในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ดร.สมศักดิ์ได้ข่มขู่ บังคับข่มขืนใจ ให้บุคคลอื่นต้องเห็นด้วยกับความคิดเห็นของตนแต่อย่างใด บุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ ดร.สมศักดิ์ ย่อมสามารถแสดงความไม่เห็นด้วย และสามารถนำเอาข้อมูล ข้อเท็จจริงเข้าหักล้าง โต้แย้ง ประเด็นที่ ดร.สมศักดิ์นำเสนอได้อย่างเต็มที่ตามวิสัยของอารยชน ซึ่งหากผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะได้ดำเนินการดังที่ได้กล่าวมา การดำเนินการเช่นนี้ย่อมจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่วงวิชาการและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยและจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันกษัตริย์อีกด้วย การใช้กำลังข่มขู่คุกคามมุ่งหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ ดร.สมศักดิ์ อันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ทั้งๆที่ ดร.สมศักดิ์ ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองหรือได้ประโยชน์ใดๆจากความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความป่าเถื่อน ไร้อารยะ ของผู้กระทำการและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าว ถ้าหากมี


...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ