Home » Blog

ประกาศนิติราษฎร์

Blog Icon

ข่าวสาร

06 November 2012

read

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ ๓๗ (ธีระ สุธีวรางกูร)

“การตั้งประเด็นแห่งคดีของศาลรัฐธรรมนูญ”

ธีระ สุธีวรางกูร

        คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยมาตรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง มีการแสดงความคิดเห็น ทั้งเห็นด้วยและเห็นต่าง ต่อคำวินิจฉัยของศาลในประเด็นสำคัญของคดี ไม่ว่าจะเป็น วิธีการเสนอคดีของผู้มีสิทธิเสนอคดีต่อศาล หรือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับกับเงื่อนไขการออกเสียงประชามติ กระนั้นก็ตาม อีกเรื่องหนึ่ง กลับแทบไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันในทางสาธารณะทั้งที่เป็นเรื่องซึ่งมี ความสำคัญ นั่นคือ “การตั้งประเด็นแห่งคดี” ของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และนี่คือความมุ่งหมายหลักของการเขียนบทความชิ้นนี้ เพื่อที่จะพิเคราะห์เรื่องดังกล่าวของผู้เขียน 


...

Blog Icon

ข่าวสาร ประกาศนิติราษฎร์ ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา112

15 October 2012

read

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ ๓๖ (จันทจิรา เอี่ยมมยุรา)

ฤาว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบราชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ?

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารเลขที่ ๓๒/๒๕๕๕ เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีมาตรา ๑๑๒ ประมวลกฎหมายอาญาว่า จำเลยในคดีอาญาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมาตรา ๑๑๒ สองคน คือ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และ นายเอกชัย หงส์กังวาน ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญาส่งเรื่องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มาตรา ๑๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสองหรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยด้วยมติเอกฉันท์ว่ามาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นบทบัญญัติที่เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ตามหลักนิติธรรมที่เป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมของกฎหมาย อัตราโทษมีความเหมาะสมได้สัดส่วน และชี้ว่าการกระทำผิดมาตรา ๑๑๒ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ (ข่าวประชาไท ลงวันที่ ๑๐/๑๐/๒๕๕๕)

ผู้เขียนได้พิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามเอกสารเผยแพร่ดังกล่าว ข้างต้น มีความเห็นที่ควรสื่อสารกับสังคมในฐานะนักวิชาการกฎหมาย ในประเด็นต่อไปนี้...


...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน

25 September 2012

read

จัดเสวนา ๒ ปี นิติราษฏร์ 6 ปี รัฐประหาร

นิติราษฎร์ จัดเสวนา "๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร"

ใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐  “นักกฎหมายไทยกับรัฐประหาร” ปาฐกถานำ โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ กิจกรรมรำลึกนวมทอง ไพรวัลย์ “๖ ปี แท็กซี่ชนรถถัง”

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ “รัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญ”
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
ปิยบุตร แสงกนกกุล
ดำเนินรายการโดย ธีระ สุธีวรางกูร

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ บทบาทของ คอป. กับการ "ปรองดอง"?  อภิปรายและตอบคำถามโดย คณะนิติราษฎร์

เปิดประตูหอประชุมตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่าน

นอกจากนี้ คณะนิติราษฎร์ได้จัดทำ ดีวีดี “นิติราษฎร์เสวนา”  รวมการเสวนาของคณะนิติราษฎร์ตลอด ๒ ปี มีจำนวน ๑๐ แผ่น จำหน่ายก่อนเริ่มงาน จำนวน ๕๐๐ ชุด ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท เพื่อนำรายได้จ่ายค่าหอประชุม

และคณะนิติราษฎร์ขอเรียนทุกท่านทราบว่าพวกเราไม่ประสงค์รับบริจาคเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจากบุคคลใด หน่วยงานใด หรือโดยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น !


...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน

19 September 2012

read

เลื่อนการจัดงานเสวนา 2 ปี นิติราษฎร์

ตามที่ได้มีการประกาศ และประชาสัมพันธ์ว่า คณะนิติราษฎร์ ร่วมกับศปช. และกลุ่มปฏิญญาหน้าศาล จะจัดงาน "รัฐประหาร ความรุนแรง อนิติรัฐ" เพื่อทบทวน 6 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 9.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากติดปัญหาเรื่องสถานที่ ไม่สามารถจัดงานในช่วงบ่าย (14.00 - 17.00 น.) ได้ ซึ่งเป็นช่วงของการเสวนาครบรอบ 2 ปี นิติราษฎร์ ในหัวข้อ "รัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญไทย" โดย สมาชิกนิติราษฎร์ 

จึงขอประกาศให้ผู้สนใจทุกท่านทราบว่า คณะนิติราษฎร์ จำเป็นต้องเลื่อนการจัดงาน เฉพาะในช่วงบ่ายอันเป็นช่วงของ "นิติราษฎร์เสวนา" นั้น ออกไปก่อน หากได้วัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนแล้ว จะได้ประกาศให้ทราบ และเรียนเชิญผู้สนใจอีกครั้งหนึ่ง 

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร
19 กันยายน 2555.

...

Blog Icon

ข่าวสาร

19 July 2012

read

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ ๓๕ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์)

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งและที่มาของคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญ

หลังจากที่คณะนิติราษฎร์ได้แถลงข้อเสนอให้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและให้จัดตั้งคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นทำหน้าที่แทนนั้น ได้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์บางประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดตั้งคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญและที่มาของคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญ โดยที่ข้อวิจารณ์จำนวนหนึ่งได้พาดพิงถึงความเห็นในอดีตของผู้เขียนเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงสมควรที่จะอธิบายเพื่อความเข้าใจให้ถูกต้อง ดังนี้

...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ